7. Comissions

7.1. Comissió de Qualitat de Biblioteca
7. 2. Comissió d’Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació
7.3. Comissió d’Informació i Comunicació Electrònica

 

7.1. Comissió de Qualitat de Biblioteca:

La Comissió de Qualitat de Biblioteca es va reunir una vegada durant aquest curs 1999-2000:

Quarta reunió de la Comissió de Qualitat de Biblioteca: 25 de gener del 2000

L’ordre del dia va ser el següent:

1r. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior

2n. Presentació de la nova web de la Biblioteca

3r. Procés d’avaluació de la Biblioteca

4t. Presentació del Quadre de Comandament Integral de la Biblioteca

5è. Proposta de Carta de drets i deures dels usuaris de la Biblioteca de la UPF

6è. Presentació de l’acord de la Junta de Govern sobre les despeses generals (overheads expenses)

7è. Presentació d’un informe sobre els préstecs en dipòsit, la problemàtica que generen i la possibilitat d’introduir sancions

8è. Presentació d’un informe sobre els intents de robatori de documents per part dels usuaris

9è. Torn obert de paraulesEls acords que es van prendre en aquesta Comissió van ser els següents:

- Aprovació de la proposta de Carta de drets i deures dels usuaris de la Biblioteca de la UPF presentada per la Biblioteca. Posteriorment, la Carta de drets i deures dels usuaris de la Biblioteca de la UPF va ser elevada a la Junta de Govern per a la seva aprovació definitiva, que va tenir lloc en la sessió del 16 de febrer del 2000 d’aquest òrgan.

- Recollint diversos aspectes de funcionament del serveis de préstec, com ara els préstecs en dipòsit i una proposta sorgida arran de l’avaluació de la Biblioteca en el sentit de millorar les condicions de préstec per als estudiants, la Comissió va encarregar a la Biblioteca l’elaboració d’una proposta de modificació del Reglament del servei de préstec per ser presentada en la propera reunió de la Comissió.

- Com a fruit també d’una proposta sorgida de l’avaluació de la Biblioteca, la Comissió va aprovar la proposta d’incorporació d’un estudiant de tercer cicle com a membre de la Comissió, per elevar-la a la Junta de Govern. La Junta de Govern, en la seva sessió de 16 de febrer del 2000, va prendre l’acord següent:

"S’acorda modificar la composició de la Comissió de Qualitat de Biblioteca amb la incorporació com a vocal d’un estudiant de tercer cicle, elegit per i entre els claustrals de tercer cicle".

 

Posteriorment, amb data 27 de març, una resolució del rector nomenava el Sr. Guillem d’Efack Fullana Ferré com a vocal en la Comissió.

D’altra banda, al llarg d’aquest curs acadèmic es van produir diversos canvis en les persones que componen la Comissió com a conseqüència dels relleus que es produeixen en els càrrecs acadèmics i administratius de la Universitat.

Anar a l'inici del document

 

7. 2. Comissió d’Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació:

Per acord de la Junta de Govern de 28 d’octubre de 1999, es va crear la Comissió d’Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació.

La creació d’aquesta comissió respon a la necessitat de contemplar d’una manera global i conjunta el futur d’aquests dos àmbits (tecnologies i recursos de la informació) de suport a la docència, la recerca i la gestió per a una millor planificació i aprofitament dels recursos que la Universitat hi dedica. Amb la creació d’aquesta Comissió, van quedar suprimides les anteriors Comissió d’Estratègia de Biblioteca i Comissió d’Estratègia d’Informàtica.

La Comissió d’Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació està composta per:

President:

Rector

Vocals:

Vicerector d’Economia i Sistemes d’Informació i Serveis

Vicerector de Política Científica

Delegat del Rector per a la Innovació Docent

Gerent

Vicegerent de Sistemes d’Informació

Cap de la Unitat d’Informàtica

Cap de la Unitat del Sistema d’Informació i Comunicació Electrònica

Quatre professors experts en la matèria designats per la Junta de Govern

Secretària:

Directora de la Biblioteca

 

Els professors designats per integrar-se a la comissió en qualitat d’experts foren:

- Josep Blat Gimeno

- Lluís Codina Bonilla

- David Felip Saborit

- Frederic Udina Abelló

 

El 24 de febrer del 2000 va reunir-se per primera vegada la Comissió. En aquesta reunió, Mercè Cabo, directora de la Biblioteca, va fer un presentació del projecte de la Biblioteca digital de la UPF.

El 27 d’abril del 2000, la comissió va reunir-se per segona vegada.

La principal línia de treball de la comissió durant aquest curs acadèmic va ser la redacció del Pla Estratègic de Tecnologies i Recursos de la Informació -tasca que consta com una de les funcions de la comissió, segons l’acord de creació.

A tal efecte, es va constituir una subcomissió per a l’elaboració del Pla, formada per:

- Delegat del Rector per a la Innovació docent

- Vicegerent de Sistemes d’Informació

- Directora de la Biblioteca

- Cap de la Unitat d’Informàtica

- Cap de la Unitat del Sistema d’Informació i Comunicació Electrònica

Anar a l'inici del document

7.3. Comissió d’Informació i Comunicació Electrònica:

Amb data 2 de desembre del 2000 es va crear la Comissió d’Informació i Comunicació Electrònica, amb la finalitat de planificar, organitzar i fer el seguiment de l’aplicació de les noves tecnologies a la docència, la recerca, la gestió i la informació i comunicació de la UPF.

D’aquesta Comissió, en forma part la directora de la Biblioteca, en qualitat de vocal.

 

Anar a l'inici del document