6. Relacions exteriors i cooperació interbibliotecària

 

6.1. Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
6.2. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
6.3. REBIUN
6.4. VTLS European Users’ Group

 

 

6.1. Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya:

El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) va continuar la seva línia d’actuacions. La UPF, que intervé en la composició dels tres òrgans de govern previstos en el seu Reglament -Consell de Govern, Comissió Executiva i Comissió Tècnica- va participar activament en totes les activitats que es van desenvolupar.

 

- Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

Durant el curs 1999-2000, es va produir la integració en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) dels catàlegs bibliogràfics de diverses institucions no membres del CBUC: el Centre de Lectura de Reus i la Biblioteca Borja. Aquestes integracions eixamplen l’abast del catàleg i l’enriqueixen amb aportacions de gran interès per a la comunitat investigadora.

D’altra banda, el CBUC va aprovar un pla de qualitat per al CCUC amb diverses actuacions conduents a la millora de la informació bibliogràfica, per una banda, i dels processos tècnics de creació i manteniment de la base de dades, per l’altra.

 

- Préstec interbibliotecari

Com ja ha estat comentat en l’apartat de "Prestació de serveis", la utilització del préstec interbibliotecari va experimentar un augment molt notable que pot atribuir-se, en gran part, a les millores introduïdes a través del CBUC.

 

- Préstec in situ

Durant el curs 1999-2000 es va portar a terme l’aplicació d’un acord del CBUC que permet la utilització recíproca del servei de préstec als professors, als investigadors i personal d’administració i serveis de les institucions membres, sense haver d’utilitzar el préstec interbibliotecari, sinó utilitzant directament i personalment el servei de préstec de la biblioteca que té el document.

L’acord preveu que anualment la Comissió Tècnica del CBUC avaluï els resultats i el funcionament del servei i decideixi sobre la seva continuïtat.

Tenint en compte, el bon funcionament d’aquest servei, la comissió, en la seva reunió del dia 9 de maig del 2000, va acordar ratificar la vigència de l’acord per un any més.

 

- Biblioteca Digital de Catalunya

Durant el curs 1999-2000, el CBUC va continuar impulsant i treballant en les diverses línies del projecte de la Biblioteca Digital de Catalunya. Els àmbits més remarcables d’actuació van ser:

a) Ampliació de l’oferta de recursos electrònics remots d’accés consorciat en diferents àrees temàtiques.

b) Constitució d’un grup de treball per a la posada en marxa del projecte d’una base de dades a text complet de les tesis doctorals presentades a les universitats membres del CBUC. Aquest grup, en el qual la UPF està representat pel cap del Servei de Gestió Acadèmica i Programació, va avançar en els seus treball tot concretant una proposta tècnica de definició de l’accés i l’emmagatzematge de les tesis doctorals en format electrònic.

c) Participació en la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. A través del CBUC, les institucions membres van aportar documents de literatura catalana del seu fons bibliogràfic per a la seva digitalització i inclusió en la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.

 

- Indicadors de funcionament

Es va constituir un grup de treball per a l’elaboració d’un document consensuat que permeti establir indicadors de manera homogènia per fer el seguiment del funcionament de les biblioteques i que determini la metodologia de recollida de les dades d’aquests indicadors. Aquest grup va iniciar la seva activitat a finals del curs 1999-2000.

 

- Formació

Impulsat pel grup de treball de formació, es va organitzar i portar a terme el curs "Information Resources for Engineering", que va ser impartit per Larry Thompson (Virginia Tech University Libraries), del 15 al 19 de maig.

En la mateixa línia de formació temàtica, el grup va proposar la preparació d’accions de formació en l’àmbit de Dret i en l’àmbit de Biomedicina i en va iniciar les gestions.

Anar a l'inici del document

 

6.2. Facultat de Biblioteconomia i Documentació:

- Durant el curs 1999-2000, la Biblioteca de la UPF va continuar acollint estudiants de 3r. curs de pràctiques de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació. Durant la seva estada, i abans de començar les tasques encarregades per al desenvolupament de les pràctiques, els alumnes van realitzar una visita a totes les seus de la Biblioteca.

Els alumnes que va rebre la Biblioteca de la UPF són els següents:

1r. quadrimestre:

Elisa Jiménez Aguilar (Biblioteca General)

Maria Ferré Solé ( Biblioteca de Rambla)

 

2n. quadrimestre:

Teresa Figuerola i Curcó

M. Ángeles Gómez Mellado

Clàudia Molés Pintor

Georgina Orselli Mateo

Ingrid Reyné Ferrando

Núria Trillas Roig

 

Les sis estudiants van realitzar la seva estada a la Biblioteca General. Entre les tasques que tenien encarregades, destaca la seva participació en el procés de realització de l’inventari del fons bibliogràfic.

- La Biblioteca de la UPF va ser convidada a fer una sessió de l’assignatura "Organització dels processos tècnics", del primer curs de la llicenciatura en Documentació. La sessió va tenir lloc el dia 9 de maig i va versar sobre el model de l’organització de les tasques d’adquisicions a la Biblioteca de la UPF.

Anar a l'inici del document

6.3. REBIUN:

Els dies 24, 25 i 26 de maig va tenir lloc, a la Universidad de Córdoba, la VIII Asamblea Plenaria anual de la Red de Biblioteca Universitarias (REBIUN), Comisión Sectorial de la Conferencia de Rectores (CRUE), a la qual va assistir Mercè Cabo, directora de la Biblioteca, en representació de la UPF.

REBIUN és la principal entitat de cooperació interbibliotecària en l’àmbit universitari espanyol. Hi ha constituïts una sèrie de grups de treball que porten a terme la seva tasca d’estudi i proposta de millores de funcionament al llarg de l’any i la presenten en la reunió plenària anual.

La Biblioteca de la UPF participa en el Grupo de Trabajo del Catálogo Colectivo. Aquest grup de treball es va reunir el 15 de setembre del 1999 i el 26 de gener del 2000. Per part de la UPF, hi va assistir Teresa Ferrer, responsable del catàleg. La principal línia d’acció d’aquest grup de treball ha estat l’estudi dels requeriments tècnics i les especificacions per a la instal·lació del catàleg col·lectiu en un servidor propi, que permeti la seva consulta en línia, l’actualització periòdica i aporti altres funcionalitats de millora de l’opció d’edició del catàleg en CD-ROM.

 

Anar a l'inici del document

6.4. VTLS European Users’ Group:

Del 22 al 25 d’agost, va tenir lloc a Martigny (Suïssa) el VTLS European Users’ Group 14th Annual Meeting and Training Seminars, al qual va assistir Roger Esparó, bibliotecari responsable de recursos informàtics, en representació de la Biblioteca de la UPF.

La trobada anual del grup d’usuaris europeus representa l’oportunitat per debatre en profunditat els temes comuns de treball en relació al programari i per intercanviar experiències i punts de vista. Les sessions s’organitzen per àmbits prèviament definits que es corresponen amb grups de treball que al llarg de l’any mantenen una comunicació i un intercanvi d’informació amb mitjans electrònics.

A la trobada, s’hi organitzen, també, sessions de formació per aprofundir aspectes concrets o per conèixer noves implementacions del programari.

 

Anar a l'inici del document