5. Prestació de serveis

5.1. Principals novetats en relació a la prestació de serveis durant el curs 1999-2000
5.2. Usuaris
5.3. Documents consultats
5.4. Préstecs realitzats
5.5. Préstec interbibliotecari
5.6. Formació d’usuaris

 

 

5.1. Principals novetats en relació a la prestació de serveis durant el curs 1999-2000:

 

a) La nova web de la Biblioteca

En els darrers tres anys la web de la Biblioteca havia mantingut la mateixa estructura i estil. Els canvis que s'hi feien afectaven principalment al contingut, ja que la tasca fonamental era aleshores la introducció d'informació.

Durant aquest temps es van anar recollint les propostes de millora en l'organització i l’estructura del web fetes pel personal de la Biblioteca arran de la seva experiència de treball i de les opinions dels usuaris.

La proposta de nova web es va treballar a partir dels següents criteris:

Agilitzar l'accés als recursos d'informació i als serveis

Facilitar l'ús no presencial dels serveis i afavorir la comunicació amb la Biblioteca

Obtenir una web dinàmica i autònoma pel que fa al manteniment i a l’actualització

 

A l'octubre de 1999, un cop fetes proves i adequacions pertinents, es va activar la nova web de la Biblioteca.

 

b) Actualització i creació de noves pàgines

A més de posar en marxa la nova web i de dur a terme les tasques de revisió i d’adequació al nou estil, es van continuar actualitzant les pàgines ja existents, sobretot pel que fa a les guies temàtiques i als recursos d'informació.

D'altra banda, durant el curs es van implementar algunes pàgines de nova creació, relacionades amb els nous estudis d'enginyeria, amb nous serveis o amb la difusió d’informacions relacionades amb la Biblioteca. Algunes de les pàgines de nova creació són:

Guia temàtica de Tecnologia

Opció Bases de dades: agrupa les bases de dades disponibles en entorn web, tant les d’accés remot com les instal·lades localment en la xarxa de CD-ROM

Opció Revistes electròniques: agrupa les revistes electròniques subscrites per la Biblioteca

Apartat La Biblioteca: En aquest apartat, s’hi van incloure diverses noves opcions: Missió de la Biblioteca, Quadre de Comandament Integral, Memòria del darrer curs acadèmic, Donacions

Apartat Serveis: S’hi van afegir dues noves opcions: Compres de fons bibliogràfic, Impressions de qualitat

Apartat Formularis: Es van fer modificacions per millorar els formularis ja existents i se n’hi van incorporar de nous: Desiderata, Sol·licitud de Comanda Bibliogràfica, Donacions

Així mateix es va dur a terme la traducció a l'espanyol i a l'anglès d'algunes de les pàgines més rellevants.

Les dades numèriques relatives a la consulta de pàgines són les següents:

 

Pàgines
Consultes
Pàgina principal de la Biblioteca
131.610

 

 

Pàgines
Consultes
Pàgines d’informació sobre la Biblioteca
4.013
Pàgines de Serveis
12.544
Pàgines de Guies temàtiques
21.159
Pàgines de Recursos d'informació generals
26.100
TOTAL
63.816


 

Pàgines
Consultes
Ciències experimentals i de la salut
2.946
Ciències polítiques i socials
2.570
Dret
5.548
Economia i empresa
2.545
Humanitats
1.694
Periodisme i comunicació audiovisual
1.958
Tecnologia
816
Traducció i filologia
3.082
TOTAL
21.159

 

 

 

 

 

c) Campus Global

La Biblioteca actua com a centre de suport al professorat i als estudiants en el desenvolupament del Campus Global (CG), especialment en l’Aula Global. Per portar a terme la seva tasca, es coordina amb la Xarxa d’Innovació Docent, sota les directrius del delegat del rector per a la Innovació Docent, i amb la USICE, sota les directrius del vicegerent de Sistemes d’Informació.

Durant aquest curs acadèmic aquest suport es va concretar en la realització de les funcions següents:

1- Suport a la gestió dels materials docents:

a) Creació de materials didàctics: selecció i localització dels materials que es volen recomanar i adquisició dels que no es troben a la pròpia Biblioteca.

b) Gestió de drets d’autor: obtenció dels drets d’autor de tots aquells materials de tercers que s’han d’incorporar a la col·lecció digital i protecció de la propietat intel·lectual dels materials didàctics que es posen a l’abast des estudiants.

c) Tractament i publicació dels materials: definició de formats concrets per publicar els materials i definició de la nomenclatura dels fitxers i de l’estructura dels directoris.

d) Catalogació i classificació d’aquells materials dels quals la Biblioteca va obtenir autorització del titular dels drets d’autor per posar-los a disposició de la comunitat universitària a través de la interfície web del catàleg.

 

2- Elaboració i manteniment de les opcions Bibliografia recomanada i Recursos

A partir de la llista de bibliografia recomanada proposada pel professor per a cada assignatura, la Biblioteca introdueix la informació i fa un enllaç al catàleg per facilitar la localització dels documents per part dels estudiants.

D’altra banda, en col·laboració amb el professor responsable, la Biblioteca va elaborar l’opció Recursos, que recull una selecció de recursos d’informació remots accessibles via web relacionats amb el contingut de l’assignatura, amb l’objectiu d’enriquir-lo mitjançant fonts d’informació complementàries.

 

3- Sessions de formació per als estudiants que s’incorporen al CG

La Biblioteca es va fer càrrec de la formació dels estudiants que s’integraven en el Campus Global fent les sessions inicials de presentació.

Els objectius de les sessions van ser:

donar a conèixer el CG

explicar-ne el funcionament i mètode d’accés

descriure l’estructura de les funcionalitats que s’hi ofereixen

promoure’n l’ús

Repartides entre els tres trimestres, es van fer 21 sessions, amb un total de 1.021 estudiants assistents.

 

4- Atenció de les consultes presencials dels usuaris

La Biblioteca també, des dels respectius taulells d’informació de les diferents seus, va atendre les consultes particulars i puntuals dels usuaris. Les consultes de caràcter tècnic es van redireccionar a la USICE.

 

Anar a l'inici del document

5.2. Usuaris:

 

 
Nombre d'usuaris
Biblioteca General i Biblioteca de l’IUHJVV
1.485.000
Biblioteca de França
514.000
Biblioteca de Rambla
498.000
Biblioteca del Mar
13.000
TOTAL
2.510.000

 

 

 

Anar a l'inici del document

5.3. Documents consultats:

 

 
Volums de monografies consultades
Números de publicacions en sèrie consultats
Biblioteca General i Biblioteca de l’IUHJVV
1.315.000
160.000
Biblioteca de França
370.000
46.000
Biblioteca de Rambla
435.000
51.000
Biblioteca del Mar
10.000
3.000
TOTAL
2.130.000
260.000

 

 

 

 

 

Anar a l'inici del document

5.4. Préstecs realitzats:

 

 
Nombre de préstecs
Biblioteca General i Biblioteca de l’IUHJVV
69.000
Biblioteca de França
37.000
Biblioteca de Rambla
65.000
Biblioteca del Mar
9.000
TOTAL
180.000

 

Anar a l'inici del document

5.5. Préstec interbibliotecari:Durant aquest curs acadèmic, es va produir un notable increment de la utilització del préstec interbibliotecari, tant en la vessant de biblioteca sol·licitant com de biblioteca prestatària. Les sol·licituds rebudes per part dels usuaris de la pròpia Biblioteca per obtenir documents d’altres biblioteques van créixer en un 42 % respecte al curs anterior. També la prestació de documents de la UPF a altres biblioteques va augmentar molt considerablement: un 44 % més de préstecs en el mateix període. Aquests augments, en part, es deuen a la millora de la qualitat del servei derivada de les actuacions en aquest àmbit empreses des del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.

 

a) Documents sol·licitats

 

Tipologia
Nombre
Còpies de publicacions en sèrie
4.401
Documents originals
2.932
Altres
16
TOTAL
7.349

 

 

b) Documents prestats

 

Tipologia
Nombre
Còpies de publicacions en sèrie
2.291
Documents originals
2.115
Altres
14
TOTAL
4.420

 

 

Anar a l'inici del document

5.6. Formació d’usuaris:

 

Nombre de sessions


Sessions introductòries
Sessions a mida
TOTAL
Biblioteca General
92
62
154
Biblioteca de França
42
21
63
Biblioteca de Rambla
42
8
50
Biblioteca del Mar
11
19
30
TOTAL
187
110
297

 

 


1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
TOTAL
Biblioteca General
104
43
7
154
Biblioteca de França
57
2
4
63
Biblioteca de Rambla
40
3
7
50
Biblioteca del Mar
19
8
3
30
TOTAL
220
56
21
297

 

 

 

 

Nombre d’assistents

 


Sessions introductòries
Sessions a mida
TOTAL
Biblioteca General
2.040
762
2.802
Biblioteca de França
1.013
174
1.187
Biblioteca de Rambla
833
21
854
Biblioteca del Mar
196
124
330
TOTAL
4.082
1.081
5.163

 

 


1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
TOTAL
Biblioteca General
1.900
786
116
2.802
Biblioteca de França
1.101
11
75
1.187
Biblioteca de Rambla
661
9
184
854
Biblioteca del Mar
275
36
9
320
TOTAL
3.937
842
384
5.163

 

 

 

 

 

 

 

 

Relació de les sessions impartides

 

1r. trimestre

Sessions introductòries
Sessions
Assistents
Benvinguts a la UPF
120
1.861
Nous Estudiants
43
1.114
Campus Global
10
697
TOTAL
173
3.672

 

Sessions a mida
Sessions
Assistents
Nous Estudiants
2
5
Consulta del catàleg (nivell bàsic)
11
50
Consulta del catàleg (nivell bàsic) i Internet
1
1
Consulta del catàleg i altres serveis (nivell avançat)
3
9
Introducció als serveis de la Biblioteca
5
44
Introducció als serveis de la Biblioteca (per a professors)
4
11
Internet
1
2
Com trobar informació sobre art
7
46
Primitivisme en l’art
1
1
Literatura francesa a Internet
1
2
Intertextualitat al catàleg i a Internet
1
1
BdD Aranzadi. Legislació i jurisprudència
3
15
Com trobar jurisprudència espanyola i catalana
1
3
Recursos d’informació de dret penal
1
2
La Biblioteca a través de la seva pàgina web
4
13
Consulta i préstec de documents a la Biblioteca del Mar
1
60
TOTAL
47
265


2n. trimestre

Sessions introductòries
Sessions
Assistents
Nous Estudiants (Erasmus)
2
41
Campus Global
5
179
TOTAL
7
220

 

Sessions a mida
Sessions
Assistents
Nous Estudiants
1
1
Introducció als serveis de la Biblioteca
3
18
Consulta del catàleg (nivell bàsic) (alumnes ESCI)
10
95
Serveis de la Biblioteca (per a estudiants de doctorat)
1
20
La Biblioteca a través de la seva pàgina web
1
1
Internet avançat
1
3
Bases de dades de sociologia
1
2
Fonts d’informació d’administració pública
1
55
Fonts d’informació d’empresa
3
126
Fonts d’informació d’estadístiques
4
113
Fonts d’informació de ciències polítiques i socials
9
132
Legislació espanyola
2
35
Fonts d’informació sobre cinema
1
1
Recursos d’informació de ciències experiment. i de la salut
2
7
Recursos d’informació de literatura
5
5
Com sol·licitar documents que no es troben a la Biblioteca
2
5
Base de dades Medline
2
3
TOTAL
49
622

 3r. trimestre

Sessions introductòries
Sessions
Assistents
Nous Estudiants (Erasmus)
1
45
Campus Global
6
145
TOTAL
7
190

 

Sessions a mida
Sessions
Assistents
Nous Estudiants
1
1
Legislació espanyola i comunitària. Integració europea
1
35
Fonts d’informació sobre empresa espanyola
1
3
Fonts d’informació sobre empresa
1
15
Fonts d’informació sobre comunicació política
1
30
Comptes de les corporacions locals
1
25
Com trobar legislació estatal i autonòmica
2
37
Accés a les sentències del Tribunal Constitucional
2
38
Fonts d’informació d’humanitats
1
1
Web de la Biblioteca: Ciències experimentals i de la salut
2
6
Consulta del catàleg (nivell avançat)
1
3
TOTAL
14
194
Anar a l'inici del document