1. Introducció

El desenvolupament de les activitats de la Biblioteca queda reflectit en les xifres estadístiques que s’inclouen en aquesta memòria. Tanmateix, hi ha una sèrie de fets essencials, que marquen el rumb de la seva orientació, que cal destacar d’una manera especial per tal com constitueixen fites clau del seu esdevenir. Els fets més significatius, doncs, que haurien de ser esmentats són els següents:

Una fita en la línia de renovació institucional ha estat la creació de la Comissió de Tecnologies i Recursos de la Informació, que deixa sense efecte les anteriors Comissió d’Estratègia de Biblioteca i Comissió d’Estratègia d’Informàtica. Aquesta Comissió respon a la necessitat d’avançar d’una manera global i conjunta en dos àmbits fonamentals -tecnologies i recursos de la informació- de suport a la docència, la recerca i la gestió, i garanteix, doncs, una millor planificació i un més alt aprofitament dels recursos que la Universitat hi dedica. Entre les seves funcions, la Comissió té l’encàrrec de l’elaboració i el seguiment del Pla Estratègic de Tecnologies i Recursos de la Informació, que emmarcat en el Pla Director de la UPF, ha de marcar el camí cap al futur.

L’avaluació de la Biblioteca, portada a terme en el marc de l’avaluació de les biblioteques de les universitats públiques catalanes, sota els auspicis de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, en aquest curs acadèmic 1999-2000 ha completat la fase d’avaluació externa i ha arribat a la fase final. El procés, presidit per l’objectiu de la millora de la qualitat, tot augmentant l’eficàcia i l’eficiència, per tal d’incrementar la satisfacció dels usuaris respecte als serveis prestats, ha significat un gran impuls a la creació de la consciència de la necessitat de mantenir permanentment l’esperit de rendiment de comptes i la necessitat, derivada, de disposar d’instruments col·lectius homogenis per contrastar els resultats.

L’establiment del Quadre de Comandament Integral de la Universitat, com a una de les principals eines de govern i de gestió, va permetre també l’elaboració del Quadre de Comandament Integral de la Biblioteca i la fixació d’uns indicadors de rendiment que informen sobre la consecució dels objectius i, per tant, contribueixen com a mitjà de control i de comunicació alhora, a la millora de la qualitat de la Biblioteca. En aquesta mateixa línia d’actuacions, és remarcable que, en el si del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, es va constituir un grup de treball per a l’elaboració consensuada d’indicadors homogenis entre les biblioteques universitàries membres.

En un altre ordre d’activitats, un dels objectius assolits que mereix una especial atenció és la instal·lació i la implementació del sistema Metaframe per a la consulta de les bases de dades en CD-ROM en xarxa a través de la interfície web, conjuntament amb la Unitat d’Informàtica. La integració dels recursos d’informació per tal de facilitar-ne l’accés i la consulta per part dels usuaris és part de la funció de la Biblioteca com a mediadora de la informació. A més, amb el nou sistema s’amplia l’accessibilitat a la informació ja que la consulta es pot fer des de qualsevol ordinador, ja sigui PC o MacIntosh, amb accés a Internet proveït per la UPF, ja sigui de la xarxa de la Universitat o sigui des del domicili particular.

En un àmbit molt diferent d’actuacions, cal remarcar l’aprovació per part de la Junta de Govern de la Carta de drets i deures dels usuaris de la Biblioteca de la UPF. Aquest instrument normatiu, la difusió del qual es farà coincidir amb l’inici del proper curs acadèmic, reflecteix els compromisos mutus que s’estableixen entre la Biblioteca i els seus usuaris en les seves relacions quant a la utilització dels serveis. Representa, doncs, una eina de gran valor per al desenvolupament de l’activitat diària per tal com es basa en la confiança que mútuament es concedeixen les dues parts implicades en la prestació del servei: el qui el rep i el qui el presta.

Cal remarcar també, d’aquest curs acadèmic 1999-2000, els treballs portats a terme per a la preparació, d’una banda, del trasllat del fons bibliogràfic dels estudis de Dret i la seva integració en la col·lecció de la Biblioteca General, que ha propiciat una ampliació de la Biblioteca General amb l’espai de dues anteriors aules contigües; i, de l’altra, per a la preparació de la reorganització dels equips humans que aquest canvi comporta, conjuntament amb el trasllat des de Rambla a França dels estudis d’Enginyeria; previstos, ambdós, per a l’inici del proper curs acadèmic 2000-2001. En la redistribució dels equips humans ha calgut tenir-hi en compte un altre factor de canvi: l’adscripció del PIE a la Biblioteca.

L’adscripció del PIE a la Biblioteca és l’element que defineix un canvi en l’estructura organitzativa de la Universitat. Amb data del 14 de juny, una resolució del Rector estableix que el Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE) s’adscriu a la Biblioteca. Aquesta resolució tanca la línia de treballs portats a terme per estudiar-ne la viabilitat i la conveniència. L’aplicació de la resolució es farà a partir del curs acadèmic 2000-2001.

Aquests esdeveniments han marcat el curs 1999-2000, però, com en els cursos anteriors, cal no oblidar que, probablement, el signe definitori es troba en l’activitat diària realitzada amb una contínua voluntat de servei i amb un constant esperit de millora.