6. Relacions exteriors i cooperació interbibliotecària

6.1. Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

6.2. REBIUN

6.3. VTLS European Users' Group

6.4. Grup d'Usuaris SOD

6.5. Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona

6.6. Visites d'altres biblioteques

6.7. Participació en tribunals de proves de selecció6.1. CONSORCI DE BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES DE CATALUNYA

El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) va continuar la seva línia d'actuacions. La UPF, que intervé en la composició dels tres òrgans de govern previstos en el seu Reglament -Consell de Govern, Comissió Executiva i Comissió Tècnica- va participar activament en totes les activitats que es van desenvolupar.

Les activitats més destacables són les següents:

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

El mes de febrer es va incorporar al CCUC la biblioteca de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMC). Aquesta integració es fa amb la catalogació corrent dels documents ja que la biblioteca de l'ESMC és de nova creació i no té fons pendent d'automatitzar.

En el mes d'abril, també es va incorporar al CCUC l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, situat a la casa de l'Ardiaca. La Biblioteca té pendent d'automatitzar uns 145.000 volums i l'Hemeroteca uns 10.000 títols de col·leccions de premsa, diaris i revistes. Els registres de l'Arxiu apareixen al CCUC amb les sigles AHCB. En total es van carregar 14.030 registres, dels quals 7.958 es van incorporar com a registres nous i 5.735 van resultar ja existents en el CCUC.

Aquestes integracions eixamplen l'abast del catàleg i l'enriqueixen amb aportacions de gran interès per a la comunitat investigadora.

Biblioteca Digital de Catalunya

Durant el curs 2001-2002, el CBUC va continuar impulsant i treballant en les diverses línies del projecte de la Biblioteca Digital de Catalunya.

Durant aquest curs acadèmic, va augmentar el nombre de productes electrònics d'accés remot que van ampliar l'oferta d'informació electrònica per a usos científics disponible per als membres de la comunitat universitària.

Formació

En l'àmbit de formació consorciada es van portar a terme diverses iniciatives. És destacable el curs "The Changing Nature of Collection Management in Research Libraries" que va ser impartit per Joseph Branin (Ohio State University. Director of Libraries), del 22 al 24 d'abril del 2002.

A més, també es van portar a terme, en el marc del CBUC, altres accions de formació específiques sobre noves bases de dades accessibles o nous productes disponibles per als membres consorciats.

Anar al començament de la pàgina6.2. REBIUN

Plan estratégico de REBIUN (2003-2006)

L'Asamblea Plenaria anual de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), Comisión Sectorial de la Conferencia de Rectores (CRUE) corresponent a l'any anterior -celebrada a la Universitat d'Alacant els dies 24, 25 i 26 de maig del 2001- va acordar que calia procedir a l'elaboració d'un pla estratègic per a l'entitat.

El Comitè Ejecutivo elegit en aquella mateixa assemblea va decidir encarregar la tasca a una comissió delegada, que es va constituir amb les persones següents:

 

Fletxeta Mercè Cabo, directora de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra
Fletxeta Sonsoles Celestino, directora de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla
Fletxeta Carmen Guerra, directora de la Biblioteca de la Universidad del País Vasco
Fletxeta Margarita Taladriz, directora de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid

 

La comissió delegada, que va rebre l'encàrrec el mes de desembre del 2001, va procedir a l'elaboració del pla amb les tècniques habituals: anàlisi de la situació interna (fortaleses i febleses) i de l'entorn (amenaces i oportunitats) amb una recollida d'informació mitjançant enquesta tramesa a tots els membres de REBIUN, reunions de treball, formulació d'objectius estratègics, etc.

La comissió va tenir la seva feina enllestida al mes de maig i el Plan estratégico de REBIUN (2003-2006) va poder ser presentat a la X Asamblea Plenaria anual, que va tenir lloc els dies 29, 30 i 31 de maig del 2002, organitzada per la Universidad de Valladolid.

En l'Asamblea Plenaria, a la qual va assistir Mercè Cabo, directora de la Biblioteca, en representació de la UPF, el Plan estratégico de REBIUN (2003-2006) va ser aprovat per unanimitat de tots els membres assistents. A partir d'aquesta aprovació, es va acordar la constitució de cinc grups de treball (un per a cada una de les línies estratègiques previstes en el Plan...) per impulsar l'elaboració d'objectius operacionals adequats a cada un dels objectius estratègics.

L'aplicació d'aquest pla estratègic sens dubte ha de marcar una nova etapa i un canvi de rumb en la trajectòria de REBIUN.

Grups de treball de REBIUN

REBIUN, que és la principal entitat de cooperació bibliotecària en l'àmbit universitari espanyol, té constituïts una sèrie de grups de treball que porten a terme la seva tasca d'estudi i proposta de millores de funcionament al llarg de l'any i la presenten en la reunió plenària anual.

La Biblioteca de la UPF participa com a membre actiu del Grupo de Trabajo del Catálogo Colectivo. En el marc d'aquest grup de treball, la Biblioteca de la UPF va fer la traducció al català de totes les pantalles d'ajuda del catàleg col·lectiu REBIUN en línea. Teresa Ferrer, responsable del catàleg, va assistir a les diverses reunions que es van portar a terme al llarg del curs acadèmic, a Bilbao (12 de desembre del 2001 i 26 de febrer i 17 de maig del 2002) en representació de la Biblioteca de la UPF.

Anar al començament de la pàgina6.3. VTLS EUROPEAN USERS' GROUP

A finals del mes d'agost, va tenir lloc a les instal·lacions de la Universitat de Lund (Suècia), el VTLS European Users' Group 16th Annual Meeting, al qual va assistir Roger Esparó, bibliotecari responsable de recursos informàtics, en representació de la Biblioteca de la UPF.

La trobada anual del grup d'usuaris europeus representa l'oportunitat per debatre en profunditat els temes comuns de treball en relació al programari i per intercanviar experiències i punts de vista. Les sessions s'organitzen per àmbits prèviament definits que es corresponen amb grups de treball que al llarg de l'any mantenen una comunicació i un intercanvi d'informació amb mitjans electrònics.

A la trobada, s'hi organitzen, també, sessions de formació per aprofundir aspectes concrets o per conèixer noves implementacions del programari.

Anar al començament de la pàgina6.4. GRUP D'USUARIS SOD

L'11 de desembre del 2001, va tenir lloc a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona una reunió de les persones implicades en la gestió del préstec interbibliotecari d'aquest grup d'usuaris per a la presentació de la nova versió del programari, coneguda amb el nom de GTBib.

Per part de la UPF hi van assistir diverses persones de la Biblioteca i també de la Unitat d'Informàtica (Ana Baiges, Toni Borràs, Mónica Bofill, Roger Esparó i Marta Verdú).

Anar al començament de la pàgina6.5. FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Sessions impartides per personal de la Biblioteca de la UPF

El mes d'octubre del 2001, Montserrat Espinós -sotsdirectora de la Biblioteca de la UPF- va impartir una sessió per al grup d'estudiants de matí i una altra sessió per al grup d'estudiants de tarda de l'assignatura Recursos i serveis de referència especialitzats de la llicenciatura en Documentació del professor Miquel Centelles, sobre "Els bibliotecaris temàtics: el cas de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra".

El mes de novembre del 2001, Núria Ferrando -responsable d'adquisicions de la Biblioteca de la UPF- va impartir una sessió de l'assignatura Revistes electròniques de la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació de la professora Alice Keefer sobre la "Gestió dels recursos electrònics a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra".

Estades d'estudiants en pràctiques

Durant el curs 2001-2002, la Biblioteca de la UPF va continuar acollint estudiants de 3r. curs de pràctiques de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació.

Dos estudiants van fer les seves pràctiques a la Biblioteca de la UPF en el segon quadrimestre del curs acadèmic (de 4 de març al 31 de maig):

 

Fletxeta Júlia Marquès Pons va fer la seva estada en pràctiques a la Biblioteca de Rambla
Fletxeta Francesc Xavier Mundet Mas va fer la seva estada en pràctiques a la Biblioteca General

 

Durant la seva estada, i abans de començar les tasques encarregades per al desenvolupament de les pràctiques, els estudiants van realitzar una visita a totes les seus de la Biblioteca.

Visites de grups d'estudiants a la Biblioteca

El dia 6 del mes de novembre del 2001, la Biblioteca de la UPF, va acollir una visita dels estudiants de l'assignatura "Complements de Formació en Biblioteconomia" de la llicenciatura en Documentació de la professora Anna Rovira. Es va fer una explicació en una aula i una visita a les instal·lacions de la Biblioteca General.

La Biblioteca de la UPF va acollir una visita dels estudiants dels quatre grups de l'assignatura "Biblioteques de Recerca" de la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, impartida per les professores Ester Omella, Conxa Rodríguez i Anna Rovira.

Les visites, que van consistir en una explicació general de les característiques i el funcionament de la Biblioteca de la UPF, en relació especialment als serveis de suport a la recerca, i d'un recorregut comentat per les instal·lacions de la Biblioteca General, van tenir lloc els dies 3 de maig i 17 de maig (en tres sessions diferents) del 2001.

Anar al començament de la pàgina6.6. VISITES D'ALTRES BIBLIOTEQUES

Biblioteca nacional i universitària de Kosovo

El 29 de gener va visitar la Biblioteca de la UPF un grup de tres bibliotecaris de la biblioteca nacional i universitària de Kosovo. La sessió que se'ls va oferir es va centrar en els temes que eren del seu interès: adquisicions i elaboració del web. A més, també es va fer una explicació general sobre la Biblioteca i una visita a les instal·lacions de la Biblioteca General.

Biblioteca de la Universitat de les Illes Balears

Els dies 7 i 8 de maig van visitar la Biblioteca de la UPF tres bibliotecaris de la Universitat de les Illes Balears:

 

Fletxeta Marta Macias Borràs
Fletxeta Tomàs Oliver Colom
Fletxeta Clara Rul·lan Losada

 

El programa de la visita va consistir en un recorregut per les instal·lacions de la Biblioteca General i dues sessions específiques: una sobre el funcionament i l'organització del servei del préstec interbibliotecari i l'altra sobre l'àrea temàtica de Dret a la Biblioteca de la UPF (els recursos d'informació, les guies temàtiques, l'equip temàtic, etc.).

Aquesta visita, per part de la Biblioteca de la Universitat de les Illes Balears, s'emmarcava en el programa DRAC (de formació i mobilitat per al PAS) de l'Institut Joan Lluís Vives.

Biblioteca del Trinity College de Dublín

El dia 15 de maig van visitar la Biblioteca de la UPF tres bibliotecàries de la biblioteca del Trinity College de Dublín. La visita va consistir en una explicació sobre el funcionament general de la Biblioteca i un recorregut per les instal·lacions de la Biblioteca General.

Bibliothèque Municipale et Universitaire de Clermont-Ferrand

El dia 3 de juny van visitar la Biblioteca de la UPF un grup de 60 bibliotecaris de la Bibliothèque Municipale et Universitaire de Clermont-Ferrand. La visita es va fer en dues sessions, de matí i de tarda. En ambdós casos, després de fer una presentació que van consistir en una explicació general de les característiques i el funcionament de la Biblioteca de la UPF es va fer un recorregut comentat per les instal·lacions de la Biblioteca General.

Anar al començament de la pàgina6.7. PARTICIPACIÓ EN TRIBUNALS DE PROVES DE SELECCIÓ

Mercè Cabo, directora de la Biblioteca, va ser convidada a formar part del tribunal qualificador de les oposicions per a l'accés a l'escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz. Les proves van tenir lloc el mes de febrer del 2002.

Anar al començament de la pàgina