5. Prestació de serveis

5.1. Principals novetats en relació a la prestació de serveis
a) Aplicació de la modificació del Reglament del servei de préstec
b) Millora en la informació sobre la disponibilitat dels documents reservats
c) Millora en la prestació del servei de préstec interbibliotecari

5.2. El lloc web de la Biblioteca

5.3. El Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)

5.4. Usuaris

5.5. Documents consultats

5.6. Préstecs realitzats

5.7. Préstec interbibliotecari
a) Documents sol·licitats
b) Documents prestats

5.8. Formació d'usuaris5.1. PRINCIPALS NOVETATS EN RELACIÓ A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

a) Aplicació de la modificació del Reglament del servei de préstec

Amb el començament del curs 2001-2002 es va iniciar l'aplicació de la modificació del Reglament del servei de préstec, que havia estat aprovada per la Junta de Govern del 4 d'abril del 2001.

Aquesta modificació va comportar la introducció d'algunes millores en la prestació del servei de préstec, com són:

Fletxeta L'augment del nombre de documents que els usuaris poden tenir simultàniament en préstec
Fletxeta La creació de noves modalitats de préstec i l'ampliació de les ja existents
Fletxeta La concreció de les conseqüències del retard en la devolució dels documents en préstec

Anar al començament de la pàgina

b) Millora en la informació sobre la disponibilitat dels documents reservats

A partir del mes de març, es va posar en marxa la implementació d'un sistema de notificació electrònica de documents reservats o demanats a altres seus. Aquesta nova prestació permet notificar als usuaris, per correu electrònic, la disponibilitat dels documents que han sol·licitat. Els missatges informen, concretament, que ja es troben a la seva disposició en el taulell de la Biblioteca perquè els passi a recollir:

 

Fletxeta els documents que havia reservat perquè estaven deixats en préstec
Fletxeta els documents que havia sol·licitat d'una altra seu de la Biblioteca

 

Anar al començament de la pàgina

c) Millora en la prestació del servei de préstec interbibliotecari

A partir del mes d'abril, es va posar en marxa una millora en la consulta de l'activitat de préstec interbibliotecari.

La millora consisteix que, des del lloc web de la Biblioteca, els usuaris poden interactuar directament amb l'aplicació de gestió de préstec interbibliotecari: conèixer l'estat de les peticions que han sol·licitat (anteriors o en curs) i fer reclamacions.

La nova aplicació també serveix perquè els usuaris que no han utilitzat mai el préstec interbibliotecari puguin donar-se d'alta quan els calgui, mitjançant un formulari electrònic ja preparat.

Anar al començament de la pàgina

 

5.2. EL LLOC WEB DE LA BIBLIOTECA

Durant el curs 2001-2002 es van incorporar al web de la Biblioteca les noves seccions següents:

Fletxeta Visita per la Biblioteca que ofereix als usuaris i al públic en general informació rellevant sobre la Biblioteca de la UPF amb fotografies que il·lustren aquesta informació.

Fletxeta Plànols de la Biblioteca General i de la Biblioteca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives (IUHJVV) que faciliten l'orientació i la circulació dels usuaris en unes instal·lacions cada cop més grans i més complexes i, per tant, afavoreixen la rapidesa en la utilització de la Biblioteca.

Fletxeta Guia bàsica per trobar informació a la Biblioteca en la qual s'explica com trobar llibres, revistes, articles de revista, informació per àmbits temàtics, recursos electrònics o documents que no es troben a la Biblioteca. Aquesta Guia... pretén esdevenir una eina de gran utilitat especialment per als nous estudiants.

D'altra banda, també s'hi va incorporar un Cercador, que permet buscar informació a qualsevol pàgina web de la Biblioteca.

Es va renovar la pàgina de Bases de dades per tal d'indicar el tipus d'accés als recursos, restringit a la comunitat universitària de la UPF o de lliure accés; si el recurs ofereix el text complet; i per aquells títols que ho requerien es va incloure una guia d'ús. Cal destacar que es van incorporar més de 20 noves bases de dades.

Amb l'objectiu de renovar alguns aspectes del lloc web de la Biblioteca, de manera que s'adeqüés més encara a les necessitats de la comunitat universitària i que fos més fàcil de fer servir, es van dur a terme uns tests de facilitat d'ús amb estudiants, professorat i personal d'administració i serveis.

Les dades numèriques referents al total de les visites del lloc web són les següents:

Nombre
Curs 2000-2001
147.610
Curs 2001-2002
360.097


Web de la Biblioteca: visites per mesos

Web de la Biblioteca: nombre total de visites

Pàgines més visitades i principals pàgines d'entrada al lloc web:

El rànquing de pàgines més visitades no varia gaire d'un mes a un altre. A part de la pàgina inicial en català i en castellà, sempre apareixen com a més consultades les pàgines de Bases de dades, tant la d'informació general com la llista alfabètica. En relació a altres recursos electrònics d'accés remot, la pàgina de Revistes electròniques també es visita amb molta freqüència.

En relació a les pàgines d'entrada principals, és a dir, la primera pàgina del lloc web de la Biblioteca que visiten els usuaris, no sempre és la pàgina inicial, tot i que és la forma més habitual que tenen els usuaris d'accedir al web de la Biblioteca. Els usuaris també accedeixen a aquest lloc web mitjançant URL específiques que escriuen a la casella de l'adreça, o bé pàgines que han marcat com a preferits, o pàgines a les quals arriben procedents d'altres pàgines que hi enllacen. En aquest sentint destaquen les guies temàtiques de Ciències Experimentals i de la Salut, Dret, Tecnologia, i les pàgines de Bases de dades, Diccionaris especialitzats i generals, la del PIE i la pàgina inicial en castellà, així com la que informa sobre l'ampliació d'horaris en períodes d'exàmens.

Visites a través de la pàgina inicial
Nombre
Curs 1998-1999
115.596
Curs 1999-2000
173.620
Curs 2000-2001
250.927
Curs 2001-2002
210.551

La consulta de les guies temàtiques va continuar en la línia de gran creixement respecte a l'any anterior. Les dades exactes són les següents:

Consultes a les guies temàtiques
Nombre
Curs 1998-1999
12.561
Curs 1999-2000
13.923
Curs 2000-2001
30.025
Curs 2001-2002
84.275

Web de la Biblioteca: consultes de les guies temàtiques

Guies temàtiques
Nombre de consultes
Ciències Experimentals i de la Salut
12.574
Ciències Polítiques i Socials
7.941
Dret
24.620
Economia i Empresa
6.224
Humanitats
6.778
Periodisme i Comunicació Audiovisual
7.227
Tecnologia
5.433
Traducció i Filologia
13.478
TOTAL
84.275

Web de la Biblioteca: consulta de les guies temàtiques

Anar al començament de la pàgina

5.3. EL PUNT D'INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT (PIE)

La prestació del servei derivat de l'adscripció del Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) a la Biblioteca que va tenir lloc a principis del curs anterior es va consolidar plenament durant aquest curs acadèmic 2001-2002.

La Biblioteca va participar molt activament en la Jornada de Portes Obertes que va fer-se a la UPF. Prop d'un miler d'estudiants de secundària i batxillerat van acudir a la visita de la UPF d'aquesta convocatòria. El personal de la Biblioteca va realitzar les visites guiades per les diferents instal·lacions del Campus de la Ciutadella, des de la Biblioteca i les aules d'informàtica fins a les cafeteries i les sales d'estudi. Van participar-hi 14 persones (entre bibliotecaris i auxiliars administratius) i es van fer un total de 34 visites.

D'altra banda, entre els dies 18 i 21 d'abril, va tenir lloc el Saló de l'Ensenyament 2002. Es tracta d'un certamen anual que se celebra a Barcelona adreçat als estudiants d'ensenyament secundari, amb l'objectiu de posar-los a l'abast tota la informació de l'oferta de l'ensenyament superior.

L'estand de la UPF va ser atès, diàriament, i al llarg de tot l'horari d'obertura, per la coordinadora i set informadors del Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE). D'altra banda, en els taulells de la Biblioteca, es va mantenir la prestació de serveis amb els horaris i els nivells de servei habituals.

El nombre de consultes ateses en el Saló de l'Ensenyament de l'edició de l'any 2002 va ser de 5.608.

Saló de l'Ensenyament: consultes ateses

Pel que fa a l'activitat del Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) al llarg del curs acadèmic, les dades numèriques més rellevants són les següents:

Usuaris atesos pel Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE):

Modalitat de l'atenció
Nombre d'usuaris
Atenció presencial
68.341
Atenció telefònica
24.781
Atenció per correu electrònic
2.126
Atenció per correu postal
449
TOTAL
95.697

Punt d'Informació a l'Estudiant: nombre d'usuaris atesos

Si observem les dades relatives a la modalitat de l'atenció prestada comparativament amb les de l'any acadèmic anterior, veurem com els percentatges han variat, augmentat significativament el percentatge de l'atenció per correu electrònic.

Punt d'Informació a l'Estudiant: usuaris segons modalitat de l'atenció prestada

L'activitat portada a terme en els taulells del PIE va respondre als següents paràmetres de tipologia d'accions:

Tipologia de les accions
Nombre
Consultes ateses
71.337
Tràmits realitzats
39.906
TOTAL
111.243

Punt d'Informació a l'Estudiant: Nombre de consultes ateses i tràmits realitzats en relació al nombre d'usuaris

Les consultes ateses i els tràmits realitzats es van desplegar de la manera següent segons l'àmbit temàtic:

Consultes ateses
Nombre
Àmbit de gestió acadèmica
47.655
Àmbit d'extensió universitària
10.123
Altres
13.559
TOTAL
71.337


Tràmits realitzats
Nombre
Àmbit de gestió acadèmica
29.873
Àmbit d'extensió universitària
7.121
Altres
2.812
TOTAL
39.906

Punt d'Informació a l'Estudiant: accions realitzades per àmbit temàtic

Punt d'Informació a l'Estudiant: àmbits temàtics per tipus d'acció realitzada

Anar al començament de la pàgina

 

5.4. USUARIS

Localitzacions
Nombre d'usuaris
Biblioteca General i Biblioteca de l'IUHJVV
1.500.000
Biblioteca de Rambla
355.000
Biblioteca de França
213.000
Biblioteca del Mar
32.000
TOTAL
2.100.000

Nombre d'usuaris

Fletxeta Campanyes de silenci

Durant aquest curs acadèmic 2001-2002, es van portar a terme quatre campanyes de silenci a la Biblioteca General.

La primera campanya es va iniciar amb l'inici del curs acadèmic. Les tres restants van tenir lloc en els períodes de màxima afluència d'usuaris de cada trimestre.

Les dates van ser les següents:

 

Fletxeta 1ª campanya: entre el 27 de setembre i l'11 d'octubre del 2001
Fletxeta 2ª campanya: entre el 20 de novembre i el 9 de desembre del 2001
Fletxeta 3ª campanya: entre l'11 de febrer i el 3 de març del 2002
Fletxeta 4ª campanya: entre el 20 de maig i el 2 de juny del 2002

 

Aquestes campanyes tenen com a objectiu conscienciar tots els usuaris, i especialment els estudiants, de la necessitat de mantenir un ambient de silenci que permeti l'estudi i la concentració a la Biblioteca.

Anar al començament de la pàgina

 

5.5. DOCUMENTS CONSULTATS

Localitzacions
Volums de monografies consultades
Números de publicacions en sèrie consultats
Biblioteca General i Biblioteca de l'IUHJVV
1.388.000
172.000
Biblioteca de Rambla
315.000
40.000
Biblioteca de França
194.000
24.000
Biblioteca del Mar
32.000
4.000
TOTAL
1.929.000
240.000

Documents consultats: monografies

Documents consultats: publicacions en sèrie

Anar al començament de la pàgina

 

5.6. PRÉSTECS REALITZATS

Localitzacions
Nombre de préstecs
Biblioteca General i Biblioteca de l'IUHJVV
113.000
Biblioteca de Rambla
53.000
Biblioteca de França
11.000
Biblioteca del Mar
11.000
TOTAL
188.000

Préstecs realitzats

Anar al començament de la pàgina

 

5.7. PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

Durant aquest curs acadèmic es va mantenir la tendència de creixement en la utilització del préstec interbibliotecari, sobretot en la vessant de biblioteca prestatària, en què l'augment ha estat d'un 24% sobre els valors del curs anterior.

En la vessant de biblioteca sol·licitant, hi ha un canvi molt important: un augment molt fort respecte a l'any anterior en la sol·licitud de documents originals (un 5 % més) i un descens en la sol·licitud de còpies de publicacions en sèrie.

Aquest descens, en part, es pot atribuir a l'increment en l'adquisició de recursos d'informació electrònica d'accés remot, ja sigui consorciadament, a través del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) en el marc de la Biblioteca Digital de Catalunya o de manera individual, en el marc de la Biblioteca Digital de la UPF, i a l'accés de manera gratuïta a recursos remots d'informació electrònica.

Com a novetat en la prestació del servei de préstec interbibliotecari es destaca que, com ja ha estat dit, des del mes d'abril del 2002, des del lloc web de la Biblioteca, els usuaris poden interactuar directament amb l'aplicació de gestió de préstec interbibliotecari: conèixer l'estat de les peticions que han sol·licitat (anteriors o en curs) i fer reclamacions.

a) Documents sol·licitats

Tipologia
Nombre
Còpies de publicacions en sèrie
3.592
Documents originals
4.131
Altres
77
TOTAL
7.800

 

b) Documents prestats

Tipologia
Nombre
Còpies de publicacions en sèrie
3.381
Documents originals
3.450
Altres
69
TOTAL
6.900

Préstec interbibliotecari: documents sol·licitats

Préstec interbibliotecari: documents prestats

Anar al començament de la pàgina

 

5.8. FORMACIÓ D'USUARIS

Fletxeta Nombre de sessions segons tipologia

Sessions introductòries
Sessions a mida
TOTAL
Biblioteca General
108
45
153
Biblioteca de Rambla
24
14
38
Biblioteca de França
20
3
23
Biblioteca del Mar
7
16
23
TOTAL
159
78
237


Fletxeta Nombre de sessions segons calendari

1r. trimestre
2n. trimestre
3r. trimestre
TOTAL
Biblioteca General
114
23
16
153
Biblioteca de Rambla
29
4
5
38
Biblioteca de França
20
2
1
23
Biblioteca del Mar
18
4
1
23
TOTAL
181
33
23
237

Formació d'usuaris: distribució de sessions per seus

Formació d'usuaris: nombre de sessions per seus

Fletxeta Nombre d'assistents segons tipologia

Sessions introductòries
Sessions a mida
TOTAL
Biblioteca General
3.285
596
3.881
Biblioteca de Rambla
573
202
775
Biblioteca de França
717
52
769
Biblioteca del Mar
138
199
337
TOTAL
4.713
1.049
5.762

 

Fletxeta Nombre d'assistents segons calendari

1r. trimestre
2n. trimestre
3r. trimestre
TOTAL
Biblioteca General
3.182
600
99
3.881
Biblioteca de Rambla
579
70
126
775
Biblioteca de França
717
44
8
769
Biblioteca del Mar
280
42
15
337
TOTAL
4.768
756
248
5.762

Formació d'usuaris: distribució d'assistents per seus

Formació d'usuaris: nombre d'assistents per seus

Formació d'usuaris: total d'assistents

Formació d'usuaris:  total d'assistents

 

Fletxeta Relació de les sessions impartides

1r. trimestre
Sessions introductòries
Sessions
Assistents
Benvinguts a la UPF
116
2.219
Nous Estudiants / Campus Global
40
2.288
TOTAL
156
4.507
Sessions a mida
Sessions
Assistents
Introducció als serveis de Biblioteca (sessió adreçada a estudiants de màsters i doctorats)
5
31
Serveis de la Biblioteca (sessió adreçada a estudiants de màsters i doctorats (en anglès)
1
9
Fonts d'informació sobre dret mercantil
1
15
Fonts d'informació sobre dret penal
1
25
BDA: legislació espanyola
2
5
BDA: jurisprudència espanyola
2
5
Consulta del catàleg (nivell bàsic)
1
4
Recursos digitals per a la traducció
1
15
Fonts i tecnologies de la informació: Internet i cercadors
4
59
Fonts i tecnologies de la informació: cerca a Medline i recuperació d'articles electrònics
4
57
Cerca avançada a Medline i recuperació d'articles
2
11
Revistes electròniques: com baixar articles d'Internet
1
15
TOTAL
25
251


2n. trimestre
Sessions introductòries
Sessions
Assistents
Nous Estudiants (sessió per a estudiants estrangers)
1
145
TOTAL
1
145
Sessions a mida
Sessions
Assistents
Cerca avançada a Medline i recuperació d'articles
4
42
La Guia temàtica de Tecnologia del web de la Biblioteca
1
40
La Intranet del Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)
1
4
Recursos digitals per a la traducció
1
32
Diccionaris a Internet
1
30
Diccionaris electrònics: OED i Robert Electronique
1
7
Bases de dades d'art contemporani
1
1
BDA: legislació i jurisprudència espanyola
1
4
Recursos d'informació jurídica
1
5
Legislació i jurisprudència constitucional
1
21
Recursos d'informació jurídica sobre dret immobiliari i urbanístic
2
45
Recursos d'informació sobre direcció estratègica i política d'empresa
3
240
La Guia temàtica d'Economia i Empresa del web de la Biblioteca
1
20
Mètodes estadístics aplicats a les ciències socials
2
85
Cerca d'informació a bases de dades de ciències socials
1
35
TOTAL
22
611


3r. trimestre
Sessions introductòries
Sessions
Assistents
Benvinguts (sessió per a estudiants Erasmus)
2
61
TOTAL
2
61
Sessions a mida
Sessions
Assistents
Cerca avançada a Medline
1
15
La Guia temàtica de Tecnologia del web de la Biblioteca
1
8
Recursos sobre traducció i teatre
1
1
Recursos d'informació per a estudiants de traducció
1
7
Diccionaris electrònics en anglès (Botànica i Zoologia)
1
58
Recursos d'informació per a estudiants de Comunicació Audiovisual
1
20
Base de dades El Derecho i versió remota de la BDA
12
43
Web d'Humanitats: Pàgina de psicologia i recursos electrònics
1
1
Literatura i noves tecnologies: l'hipertext i altres estrategies. Escriptura no-lineal
1
11
Base de dades Datastream
1
23
TOTAL
21
187

Anar al començament de la pàgina