1. Recursos humans

1.1 Personal adscrit a la Biblioteca per unitats i grups
1.2 Baixes i altes
1.3 Formació contínua
a) Formació interna
b) Formació externa
c) Assistència a jornades, congressos i conferències
1.4 Col·laboracions en accions externes
1.5 Grups de millora


1.1. PERSONAL ADSCRIT A LA BIBLIOTECA PER UNITATS I GRUPS

Grup
Unitat
A
B
C
D
E
TOTAL
Direcció
1
-
1
1
-
3
Sotsdirecció
1
-
-
-
-
1
Coordinació Tècnica
-
7
7
1
-
15
Àrea de Recursos d'Informació
1
-
-
-
5
6
Serveis d'Informació d'Economia i Empresa i de Ciència Política
1
10
-
9
-
20
Serveis d'Informació de Dret i d'Humanitats
1
10
-
-
-
11
Biblioteca de Rambla
1
9
-
5
1
16
Biblioteca de França
-
6
-
3
1
10
Biblioteca del Mar
-
4
-
1
-
5
IULA
-
1
-
 
-
1
TOTAL
6
47
8
20
7
88

 

Fletxeta A: Facultatius d'arxius i biblioteques
Fletxeta B: Ajudants d'arxius i biblioteques
Fletxeta C: Administratius
Fletxeta D: Auxiliars administratius
Fletxeta E: Auxiliars de serveis

Personal bibliotecari
53 (60%)
Personal administratiu, auxiliar administratiu i auxiliar de serveis
35 (40%)
TOTAL
88 (100%)

Anar al començament de la pàgina1.2. BAIXES I ALTES

BAIXA
DESTINACIÓ
Anna Mestres Mata Direcció
Joan Isidre Badell Guijarro Serveis d'Informació d'Economia i Empresa i de Ciència Política
Susanna Pérez Vilella Àrea de Recursos d'Informació


ALTA
DESTINACIÓ
Ferran Mansanet Parrimond Serveis d'Informació d'Economia i Empresa i de Ciència Política
Xavier Orgillés Ramon Àrea de Recursos d'Informació
Xavier Portillo Ruiz Biblioteca de Rambla
David Prats Segarra Direcció
Pere Rioja Crusat Àrea de Recursos d'Informació
Marta Verdú Gallego Coordinació Tècnica

Anar al començament de la pàgina1.3. FORMACIÓ CONTÍNUA

a) Formació interna:

Àrea Formació en informàtica: ofimàtica i aplicacions de gestió

Fletxeta Presentació de la nova versió de l'aplicació Aladí
Setembre 2001
14 assistents (4 edicions)

Fletxeta L'ús dels navegadors
Octubre 2001 - abril 2002
8 assistents (4 edicions)

Fletxeta Adobe Acrobat
Octubre 2001
13 assistents

Fletxeta Aprofitament dels recursos informàtics
Octubre 2001
1 assistent

Fletxeta Sessió monogràfica d'Excel: ús de fórmules i vinculació de dades
Octubre 2001
1 assistent

Fletxeta Sessió monogràfica Excel: ús del convertor en euros
Octubre 2001
1 assistent

Fletxeta Sessió monogràfica Word 97
Octubre - novembre 2001
2 assistents (2 edicions)

Fletxeta Editor de pàgines web amb l'editor Dreamweaver
Novembre 2001 - març 2002
3 assistents (2 edicions)

Fletxeta Dreamweaver avançat: material multimèdia
Novembre 2001
1 assistent

Fletxeta Dreamweaver avançat: els comportaments
Novembre - desembre 2001
4 assistents (2 edicions)

Fletxeta Sessió de seguiment del curs Adobe Acrobat
Març 2002
13 assistents

Fletxeta Photoshop bàsic
Abril 2002
4 assistents

Àrea Llengua anglesa

Fletxeta Prova de nivell d'anglès
Abril 2002
14 assistents (2 edicions)

Fletxeta Curs d'anglès específic per a l'atenció a l'usuari
Abril - juny 2002
14 assistents (2 edicions: nivell intermedi i nivell avançat)

Àrea Desenvolupament de les habilitats comunicatives i d'organització del treball

Fletxeta Comunicació assertiva i atenció a l'usuari
Desembre 2001 - juny 2002
66 assistents (7 edicions)

Fletxeta Sessió de seguiment del curs Comunicació i atenció a l'usuari
Març 2002
16 assistents (2 edicions)

Fletxeta La carta de serveis (Grup de millora)
Abril 2002 - maig 2002
9 assistents

Àrea Seguretat i salut laboral

Fletxeta Manipulació de càrregues
Novembre 2001
9 assistents (3 edicions)

Fletxeta Curs bàsic de prevenció en format no presencial
Març 2002
1 assistent

Àrea Formació per a equips directius

Fletxeta El rol del cap
Març 2002
5 assistents

Fletxeta La carta de serveis (Equip de gestió)
Març 2002
17 assistents

Fletxeta Taller de comunicació: continguts del curs de comunicació assertiva i atenció a l'usuari
Juliol 2002
13 assistentsÀREA DE FORMACIÓ
ASSISTENTS
Formació en informàtica: ofimàtica i aplicacions de gestió
65
Llengua anglesa
28
Desenvolupament de les habilitats comunicatives i d'organització del treball
91
Seguretat i salut laboral
10
Formació per a equips directius
35
TOTAL
229

 

Formació interna: assistents per àrea de formació

Anar al començament de la pàginab) Formació externa

Fletxeta Sessió de formació sobre productes EBSCO (BSE i The Serials Directory)
Octubre 2001
2 assistents

Fletxeta La directiva de derechos de autor en la sociedad de la información
Novembre 2001
1 assistent

Fletxeta Sessió de formació sobre GTBib
Desembre 2001
5 assistents

Fletxeta Sessió de formació sobre Westlaw.es Aranzadi
Desembre 2001
3 assistents

Fletxeta Planificación estratégica de una Intranet
Gener 2002
1 assistent

Fletxeta Sessió de presentació de Web of Knowledge
Febrer 2002
3 assistents

Fletxeta Sessió de formació de Kluwer Online
Març 2002
6 assistents

Fletxeta Seminario sobre la atención telefónica y personal en los centros educativos
Abril 2002
1 assistent

Fletxeta The Changing Nature of Collection Management in Research Libraries
Abril 2002
9 assistents

Fletxeta Sessió de presentació d'INMAGIC
Abril 2002
7 assistents (2 edicions)

Fletxeta Sessió de presentació d'OCLC-PICA
Barcelona
Abril 2002
2 assistents

Fletxeta Sessió de formació d'EBSCOAdmin
Maig 2002
3 assistents

Fletxeta Auditoría de la información
Maig 2002
1 assistent

Fletxeta Jornada de presentació de ScienceDirect y la Biblioteca Digital Española
Maig 2002
2 assistents

Fletxeta Sessió de presentació d'IPS Library
Maig 2002
2 assistents

Fletxeta Introducció al disseny web accessible
Juny 2002
2 assistents

Anar al començament de la pàgina

c) Assistència a jornades, congressos i conferències

Fletxeta 8es. Jornades Catalanes de Documentació
L'Hospitalet de Llobregat. Novembre 2001
Ana Baiges, Anna Bargalló, Mercè Cabo, Carme Cantos, Anna Casaldàliga, Roger Esparó, Montserrat
Espinós, Núria Ferrando, Teresa Ferrer, Mar Garreta, Xavier Ibáñez, Cecília Jaques, Marina Losada, Anna
Magre, Dolors Pons, Coro Pozuelo, Clara de Quadras i Pepa Valldepérez

Fletxeta Jornada sobre Gestión estratégica en la administración pública
Sant Cugat del Vallès. Gener 2002
Mercè Cabo i Montserrat Espinós

Fletxeta I Workshop sobre Proyectos Digitales de REBIUN
Universitat Politècnica de Catalunya. Abril 2002
Mercè Cabo, Anna Casaldàliga, Carme Cantos i Roger Esparó

Fletxeta I Jornadas de Orientación y Transición hacia la Universidad
Universitat Jaume I de Castelló. Maig 2002
Pepa Valldepérez

Fletxeta Encuentros de Servicios de Información y Orientación Universitarios
Universitat Politècnica de València. Maig 2002
Pepa Valldepérez

Fletxeta II Jornada sobre la recerca en biblioteconomia i documentació
Universitat de Barcelona. Juny 2002
Anna Casaldàliga

Fletxeta Jornada de treball sobre la integració en l'espai comú europeu d'educació superior
Universitat Pompeu Fabra. Juny 2002
Mercè Cabo

Fletxeta 16th VTLS European Users' Group Annual Meeting and Training Seminars
Universitat de Lund (Suècia). Agost 2002
Roger Esparó

TIPUS D'ACCIÓ DE FORMACIÓ
ASSISTENTS
Formació interna
229
Formació externa
50
Jornades, congressos i conferències
30
TOTAL
309


Formació contínua: assistents per tipologia

Anar al començament de la pàgina1.4. COL·LABORACIONS EN ACCIONS EXTERNES

Fletxeta La formación de usuarios y la difusión de servicios en las bibliotecas universitarias
Universitat d'Alacant
Octubre 2001
Coro Pozuelo

Fletxeta 8es Jornades Catalanes de Documentació Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Participació en la taula rodona "Formació i aprenentatge"
Novembre 2001
Mercè Cabo

Fletxeta Evaluación de colecciones y gestión de recursos en bibliotecas Universidad de Burgos
"Desarrollo de colecciones: el caso de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra"
Novembre 2001
Anna Casaldàliga

Fletxeta Los recursos humanos en las bibliotecas universitarias
Universitat d'Alacant
Novembre 2001
Montserrat Espinós

Fletxeta Màster Online en Documentació Digital. Curs 2001-2002
Institut d'Educació Contínua
Conferència Digital "La gestión de los recursos digitales en una biblioteca universitaria: el casos de la Biblioteca Digital de la Universitat Pompeu Fabra (BDUPF)"
Desembre 2001
Mercè Cabo, Anna Casaldàliga i Montserrat Espinós

Fletxeta Els serveis d'informació en un entorn canviant Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Juny 2002
Coro Pozuelo i Anna Magre

Fletxeta Jornada sobre derechos de autor y propiedad intelectual en la biblioteca híbrida Universidad Carlos III de Madrid "Gestión de los derechos de autor en la biblioteca electrónica: el caso de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra"
Juliol 2002
Sílvia Losa

Anar al començament de la pàgina

1.5. GRUPS DE MILLORA

Durant el curs acadèmic 2001-2002, van estar actius deu grups interns de millora a la Biblioteca per donar resposta al gran nombre de projectes de millora de serveis o d'iniciatives per posar-ne en marxa de nous que van sorgir al llarg del curs acadèmic.

Aquests grups, que reflecteixen el dinamisme i la implicació del personal en el desenvolupament i els resultats de la Biblioteca, són els següents:

 

Fletxeta Banc digital
Fletxeta Bibliografia recomanada
Fletxeta Biblioteca personal
Fletxeta Carta de serveis
Fletxeta Curs Introducció als estudis de...
Fletxeta Portal de secundària
Fletxeta Préstec, circulació i disponibilitat
Fletxeta Senyalització
Fletxeta Web: facilitat d'ús
Fletxeta Web: màrqueting

 

A més dels grups de millora interns, el personal de la Biblioteca també participa en altres, ja siguin grups de la UPF o grups amb participació d'altres universitats o institucions externes. Pel que fa als grups de millora de la pròpia universitat, tres persones de la Biblioteca (Mercè Cabo, Coro Pozuelo i Pepa Valldepérez) participen en el grup Promoció dels estudis i captació d'estudiants, que té com a objectiu dissenyar un pla d'accions per aprofundir en el coneixement de la Universitat Pompeu Fabra entre els estudiants de secundària, no només de Catalunya sinó en l'àmbit espanyol i internacional.

Els grups de millora d'àmbit extern a la pròpia universitat són els següents:

 

Fletxeta Comisión delegada del Comité Ejecutivo de REBIUN para la elaboración e implementación del Plan Estratégico (Mercè Cabo)

Fletxeta Grupo de trabajo del catálogo colectivo de REBIUN (Teresa Ferrer)

Fletxeta Subcomissió pel canvi de format (CATMARC a MARC 21), coordinada per l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya (Teresa Ferrer)

Fletxeta LIRE (Lligams i Indexació de Recursos Electrònics), grup de millora del CBUC (Anna Casaldàliga)

Fletxeta Canvi de sistema d'automatització (CBUC). En aquest àmbit, s'han constituït diversos subgrups segons els diferents aspectes a tractar i segons els mòduls que ha de tenir un programari d'automatització (Mercè Cabo, Ana Baiges, Carme Cantos, Anna Casaldàliga, Roger Esparó, Núria Ferrando, Teresa Ferrer, Xavier Ibáñez i Xavier Martínez)

Fletxeta Préstec interbibliotecari del CBUC (Ana Baiges)

Fletxeta Catalogació del CBUC (Teresa Ferrer)

 

En el total dels grups de millora, hi participen 37 persones diferents. La qual cosa significa que un 42 % de la plantilla de la Biblioteca està involucrat en els processos de millora de resultats i de noves prestacions.

Anar al començament de la pàgina