8. Les eines de planificació i de gestió

8.1. Pla Estratègic de Tecnologies i Recursos de la Informació

8.2. Direcció per Objectius (DpO)

8.3. Quadre de Comandament Integral (QCI)

8.4. La Wib (Web Interna de la Biblioteca)

 

8.1. PLA ESTRATÈGIC DE TECNOLOGIES I RECURSOS DE LA INFORMACIÓ

Com ja ha estat dit, durant el curs 2000-2001 la Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació (CETRI) va acabar la redacció del Pla Estratègic de Tecnologies i Recursos de la Informació.

 

Les grans línies d'actuació de la Biblioteca per al període 2000-2003 queden definides en aquest document.

 

 

Anar al començament de la pàgina

 

8.2. DIRECCIÓ PER OBJECTIUS (DpO)

 

La planificació estratègica es concreta anualment en la Direcció per Objectius (DpO), que estableix quins objectius operacionals cal dur a terme per acomplir l'estratègia definida.

 

A l'inici de l'any 2000, la Biblioteca va proposar 51 objectius operacionals per executar al llarg de l'any. D'aquests 51 objectius, 7 van quedar desestimats per motius diversos, sovint externs, quedant-ne 44 d'operatius. A més, al llarg de l'any, se'n van afegir 20 de nous, per tal de donar resposta a les exigències i les necessitats de la gestió dels serveis.

 

 

Fletxeta Direcció per Objectius 2000


Nombre

Objectius proposats a l'inici de l'any 2000

44

Objectius afegits al llarg de l'any 2000

20

TOTAL

64

 

Fletxeta Resultats Direcció per Objectius 2000

Acompliment
Nombre d'objectius
Objectius assolits completament
53 (83%)
Objectius assolits parcialment
11 (17%)
TOTAL
64 (100%)

 

 

Resultats Direcció per Objectius 2000

 

 

 

Fletxeta Direcció per Objectius 2001

 

Per a l'any 2001, la Biblioteca va planificar l'execució de 85 objectius operacionals. Com a novetat, els objectius del 2001 es van relacionar amb els àmbits temàtics i els objectius estratègics del PETRI, de la manera següent:

Fletxeta Cooperació: objectius 1-4
Fletxeta Col·leccions i accés: objectius 5-30
Fletxeta Serveis: objectius 31-59
Fletxeta Recursos humans: objectius 60-63
Fletxeta Instal·lacions: objectius 64-70
Fletxeta Difusió de la informació electrònica: objectius 71-85
Àmbits temàtics DpO 2001Anar al començament de la pàgina8.3. QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL (QCI)

 

Com a eina de seguiment de la DpO, la Biblioteca compta amb el Quadre de Comandament Integral (QCI), que mitjançant la recollida de dades i l'establiment d'indicadors proporciona informació sobre l'eficàcia i l'eficiència de l'actuació de la Biblioteca.

 

Durant aquest curs acadèmic, es va creure oportú d'afegir indicadors nous, com per exemple, sobre l'activitat de la Direcció per Objectius, el nombre d'accions de millora assolides sobre el nombre d'accions de millora previstes.

 

Anar al començament de la pàgina

 

8.4. LA WIB (WEB INTERNA DE LA BIBLIOTECA)

 

La Wib és una de les eines fonamentals per a la gestió i la comunicació de la Biblioteca ja que integra tota la informació sobre tots els procediments aprovats i permet el compartiment del coneixement entre tots els membres de la Biblioteca.

 

Durant el curs 2000-2001, va ser objecte d'una revisió i una posterior modificació en profunditat, tant pel que fa a l'estructura com al disseny de les pàgines. Aquestes accions es van dur a terme per facilitar i agilitzar l'accés als seus continguts. La nova versió de la wib va ser operativa a partir del febrer del 2001.

 

El criteri bàsic per estructurar la informació a la Wib és temàtic i en aquest sentit es defineixen els vuit àmbits següents:

 

Fletxeta Planificació i organització
Fletxeta Recursos humans
Fletxeta Recursos econòmics
Fletxeta Recursos d'informació bibliogràfics
Fletxeta Serveis als usuaris
Fletxeta Campus Global
Fletxeta Instal·lacions, equipaments i correu
Fletxeta Legislació i normativa

 

Dins de cada àmbit temàtic es defineixen els procediments i les persones que en són responsables.

 

Es va elaborar també un llibre d'estil per homogeneïtzar la incorporació de documents, així com un apartat de notícies per tal de facilitar la comunicació d'informacions entre tot el personal de la Biblioteca. La Wib també proporciona dades numèriques que permeten tenir permanentment actualitzada la informació estadística i fan possible l'elaboració homogènia dels indicadors.

 

Les dades sobre el nombre de consultes a la Wib des de la implementació de la nova versió són les següents:

Accessos a la Wib
4.880

 

Anar al començament de la pàgina