7. Comissions

7.1. Comissió de Qualitat de la Biblioteca

7. 2. Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació

7.3. Comissió del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica

 

 

7.1. COMISSIÓ DE QUALITAT DE LA BIBLIOTECA

 

La Comissió de Qualitat de Biblioteca es va reunir una vegada durant aquest curs 2000-2001:

Cinquena reunió de la Comissió de Qualitat de Biblioteca: 30 de gener del 2001. L'ordre del dia va ser el següent:

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Darreres novetats a la Biblioteca
3. Proposta de modificació del Reglament de préstec de la Biblioteca
4. Proposta d'actuacions en els casos d'incompliment, per part dels usuaris, dels deures continguts en la Carta de drets i deures dels usuaris de la Biblioteca de la UPF
5. Torn obert de paraules.

Els principals acords que es van prendre en aquesta Comissió van ser els següents:

 

1. Aprovació de la proposta de modificació del Reglament del servei de préstec de la Biblioteca. Posteriorment la modificació del Reglament va ser elevada a la Junta de Govern per a la seva aprovació definitiva, que va tenir lloc en la sessió del dia 4 d'abril del 2001. La implementació del nou text sorgit d'aquest modificació es va preveure per al proper inici de curs acadèmic: el començament del curs 2001-2002.

 

2. Aprovació del document Proposta d'actuacions en els casos d'incompliment, per part dels usuaris, dels deures continguts en la Carta de drets i deures dels usuaris de la Biblioteca de la UPF, per elevar-lo a la Junta de Govern per a la seva aprovació definitiva.

 

3. Aprovació de sengles campanyes informatives, prèviament a l'entrada en vigor dels textos aprovats en aquesta Comissió, per tal d'assegurar la seva difusió entre tota la comunitat universitària.

 

 

Pel que fa a la composició de la Comissió, al llarg d'aquest curs acadèmic es van produir alguns canvis en les persones que la componen com a conseqüència dels relleus que es produeixen en els càrrecs acadèmics i administratius de la Universitat.

 

Anar al començament de la pàgina

 

7. 2. COMISSIÓ D'ESTRATÈGIA DE TECNOLOGIES I RECURSOS DE LA INFORMACIÓ

La Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació es va reunir una vegada durant aquest curs 2000-2001:

Tercera reunió de la Comissió de Qualitat de Biblioteca: 27 d'octubre del 2000. L'ordre del dia va ser el següent:

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior
2. Informe del president
3. Pla Estratègic de Tecnologies i Recursos de la Informació
4. Torn obert de paraules

 

La principal línia de treball de la comissió havia estat la preparació del Pla Estratègic de Tecnologies i Recursos de la Informació -tasca que consta com una de les funcions de la comissió, segons l'acord de creació.

A tal efecte, durant el curs anterior s'havia constituït una subcomissió, formada per:

 

Fletxeta Delegat del Rector per a la Innovació Docent
Fletxeta Vicegerent de Sistemes d'Informació
Fletxeta Directora de la Biblioteca
Fletxeta Cap de la Unitat d'Informàtica
Fletxeta Cap de la Unitat del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica

 


Aquests treballs van donar el seu fruit durant el curs acadèmic 2000-2001: el Pla Estratègic de Tecnologies i Recursos de la Informació (2000-2003) -pla estratègic sectorial, redactat d'acord amb les directrius del Pla Director de la UPF (1999-2002)- va quedar enllestit i disponible per a tots els membres de la comunitat universitària, com a instrument viu de planificació i de millora de la Universitat.

Anar al començament de la pàgina

 

7.3. COMISSIÓ DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA

 

La Comissió del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica, creada amb la finalitat de planificar, organitzar i fer el seguiment de l'aplicació de les noves tecnologies a la docència, la recerca, la gestió i la informació i comunicació de la UPF, i de la qual forma part la directora de la Biblioteca, en qualitat de vocal, es va reunir una vegada durant aquest curs acadèmic, el dia 27 d'octubre del 2000.

 

Anar al començament de la pàgina