5. Prestaciˇ de serveis

 

5.1. Principal novetat en relació a la prestació de serveis durant el curs 2000-2001

5.2. Altres novetats en la prestació de serveis

a) La implementació d'un nou procediment per notificar la informació relacionada amb la compra de documents als seus sol·licitants
b) La implementació d'una nova pàgina de consulta al catàleg de la UPF amb interfície web

5.3. La pàgina Web de la Biblioteca

5.4. Usuaris

5.5. Documents consultats

5.6. Préstecs realitzats

5.7. Préstec interbibliotecari

a) Documents sol·licitats
b) Documents prestats

5.8. Formació d'usuaris

 

 

5.1. PRINCIPAL NOVETAT EN RELACIÓ A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DURANT EL CURS 2000-2001

 

La principal novetat en relació a la prestació de serveis durant el curs 2000-2001 va ser l'adscripció del Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) a la Biblioteca que va comportar l'assumpció d'aquesta nova funció de servei a la comunitat universitària i a persones externes a la Universitat per part de la Biblioteca.

 

L'adscripció del PIE a la Biblioteca va comportar diverses millores en la prestació del servei:

Fletxeta L'ampliació i la uniformització dels horaris: de 09.00 a 21.00 hores ininterrompudament, de dilluns a divendres, al llarg de tot l'any. Aquest horari és l'horari en vigor del PIE tant per a l'atenció presencial com per a l'atenció telefònica.

Fletxeta L'extensió i homogeneïtzació de la prestació del servei a tots els edificis on s'imparteix docència. La prestació del servei es porta a terme en totes les seus de la Biblioteca (Biblioteca General, Biblioteca de Rambla, Biblioteca de França i Biblioteca del Mar).

Fletxeta L'ampliació de l'accessibilitat del servei per als usuaris i l'aposta per les noves tecnologies de la informació. S'incorpora la possibilitat que els usuaris puguin adreçar consultes al PIE a través d'Internet, mitjançant a la pàgina web o directament a l'adreça de correu electrònic del PIE. Mitjançant aquesta modalitat, els usuaris poden fer la seva consulta sense cap limitació d'horari (24x7). El PIE estableix el seu compromís a respondre en el termini de 24 hores (dins dels horaris establerts).

Durant aquest curs acadèmic el Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) va participar en dues convocatòries, celebrades al mes de març, de certàmens informatius adreçats especialment als estudiants de secundària:

 

 

 

Fletxeta Saló de l'Ensenyament 2001 (del 22 al 25 de març del 2001)

 

 

Es tracta d'un certamen anual que se celebra a Barcelona adreçat als estudiants d'ensenyament secundari, amb l'objectiu de posar-los a l'abast tota la informació de l'oferta de l'ensenyament superior.

 

L'estand de la UPF va ser atès, diàriament i al llarg de tot l'horari d'obertura, pel coordinador i set informadors del Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE). D'altra banda, en els taulells de la Biblioteca, es va mantenir la prestació de serveis amb els horaris i els nivells de servei habituals.

El nombre de consultes ateses en el Saló de l'Ensenyament de l'edició de l'any 2001 va ser de 4.582.

 

 

 

Saló de l'Ensenyament: consultes ateses

 

 

Fletxeta Espai de l'Estudiant de Valls 2001 (29 i 39 de març del 2001)

 

 

Es tractava d'un certamen adreçat especialment als estudiants dels centres d'ensenyament secundari de l'Alt Camp i de la Conca de Barberà.

 

L'estand de la UPF va ser atès per dues informadores del Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) durant els dos dies i al llarg de tot l'horari. Es van atendre cent tres usuaris.

 

Pel que fa a l'activitat del Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) al llarg del curs acadèmic, les dades numèriques més rellevants són les següents:

 

Fletxeta Usuaris atesos pel Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)

Modalitat de l'atenció

Nombre d'usuaris
Atenció presencial
81.825
Atenció telefònica
22.257
Atenció per correu electrònic
1.311
TOTAL
105.393

 

 

 

 

Nombre d'usuaris atesos pel PIE

 

 

Fletxeta L'activitat portada a terme en els taulells del PIE va respondre als següents paràmetres de tipologia d'accions:

 

Tipologia de les accions

Nombre

Consultes ateses

85.752

Tràmits realitzats

53.126

 

TOTAL

138.878

 

 

Nombre de consultes ateses i tràmits realitzats

 

 

Fletxeta Les consultes ateses i els tràmits realitzats es van desplegar de la manera següent segons l'àmbit temàtic:

Consultes ateses
Nombre
Àmbit de gestió acadèmica
53.751

 

Àmbit d'extensió universitària

14.604

 

Altres

 

17.397

 

TOTAL

 

85.752

 

Tràmits realitzats
Nombre
Àmbit de gestió acadèmica
39.914

 

Àmbit d'extensió universitària

7.033

 

Altres

 

6.179
TOTAL
53.126

 

 

 

 

 

 

Accions realitzades per àmbit temàtic

 

 

 

Àmbits temàtics per tipus d'acció realitzada

Anar al començament de la pàgina

 

 

5.2. ALTRES NOVETATS EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

 

 

Algunes millores en la prestació de serveis que es van començar a aplicar durant el curs acadèmic 2000-2001 són les següents:

 

a) La implementació d'un nou procediment per notificar la informació relacionada amb la compra de documents al seus sol·licitants

 

 

Durant el mes de maig, es va fer operatiu un nou procediment que fa que els professors que consten com a sol·licitants en les sol·licituds de comandes bibliogràfiques (SCB) rebin a la seva bústia de correu electrònic les notificacions de rebudes i de cancel·lacions dels documents sol·licitats.

 

D'altra banda, cal assenyalar que aquesta aplicació permet també la tramesa per correu electrònic de comandes als proveïdors, la qual cosa fa que s'escurcin els terminis per a la rebuda dels documents.

 

Anar al començament de la pàgina

 

b) La implementació d'una nova pàgina de consulta del catàleg de la UPF amb interfície web

 

 

Durant el mes de juliol, es va fer operativa una nova interfície web de consulta del catàleg, amb l'objectiu de fer més fàcil i més àgil la recerca d'informació bibliogràfica per part dels usuaris.

 

La nova pàgina de consulta del catàleg disposa d'un disseny gràfic totalment renovat en el qual s'han millorat, principalment, les pantalles de cerca i les opcions de navegació. A més, s'ha afegit la possibilitat que, des d'aquesta pàgina, es pugui triar si es vol adreçar la consulta al catàleg de la UPF o al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

 

Anar al començament de la pàgina

 

 

 

 

 

5.3. LA PÀGINA WEB DE LA BIBLIOTECA

La Biblioteca va redissenyar la seva pàgina web d'acord amb el disseny del web institucional de la Universitat. Aquest nou disseny va comportar una sèrie de canvis tant pel que fa a l'estil com als procediments de creació i de manteniment de pàgines. Entre aquests canvis hi ha la implementació d'un nou editor de pàgines web (Dreamweaver).

 

En aquest context de nou disseny i nou editor, es va redactar el llibre d'estil del web de la Biblioteca amb la finalitat de proporcionar coherència a la seva forma i contingut i es va posar a disposició de tot el personal de la Biblioteca mitjançant la seva intranet (Wib).

 

Els canvis principals del web es van portar a terme, d'una banda, en el disseny i l'ergonomia i, de l'altra, en els continguts d'alguns dels apartats. En aquest sentit, es va emprendre una tasca de revisió de les guies temàtiques per part dels bibliotecaris temàtics en col·laboració amb personal docent, amb l'objectiu d'elaborar un contingut adequat i estructurat d'acord amb les necessitats dels usuaris i que va significar una millora molt notable d'aquests apartats. El resultat d'aquesta tasca es manifesta en el considerable augment (el doble) del nombre de consultes en aquestes pàgines respecte al curs anterior.

 

Així mateix, es van incorporar noves seccions a la web (Visitants, Mapa del web) i se'n van potenciar d'altres de cara a millorar la comunicació amb els usuaris (La Biblioteca, apartat Comissions i apartat Actualitat).

 

Fletxeta Les principals dades numèriques referents a la consulta del web són les següents:

Tipologia dels accessos
Nombre
Accessos a la pàgina inicial
233.162
Accessos a pàgines específiques
79.442
Accessos a pàgines de guies temàtiques
25.576

 

Pàgines
Consultes
Pàgina inicial de la Biblioteca
233.162

 

 

Web de la Biblioteca: consultes a la pàgina inicial

 

 

 

Pàgines específiques
Consultes
Pàgines d'Informació sobre la Biblioteca
9.373

 

Pàgines de Serveis

10.057

 

Pàgines de Guies temàtiques

25.576

 

Pàgines de Recursos d'informació general

34.436
TOTAL
79.442

 

 

Web de la Biblioteca: consultes als principals apartats

 

 

 

 

La consulta de les guies temàtiques, com ja ha estat dit, va créixer molt en relació al curs anterior. Les dades exactes són les següents:

Consultes a les guies temàtiques
Curs 1998-1999

 

12.561

Curs 1999-2000
13.923

 

Curs 2000-2001

25.576

 

 

 

Web de la Biblioteca: consultes de les guies temàtiques

 

 

Guies temàtiques
Consultes
Ciències Experimentals i de la Salut
6.086
Ciències Polítiques i Socials

2.633

Dret
5.252
Economia i Empresa

3.055

Humanitats

1.829

Periodisme i Comunicació Audiovisual

1.792

Tecnologia

1.226

Traducció i Filologia

3.703

TOTAL
25.576

 

 

 

Web de la Biblioteca: consulta de les guies temàtiques

Anar al començament de la pàgina

 

5.4. USUARIS

 

Localitzacions
Nombre d'usuaris
Biblioteca General i Biblioteca de l'IUHJVV
1.660.000
Biblioteca de Rambla
410.000
Biblioteca de França
265.000
Biblioteca del Mar
25.000
TOTAL
2.360.000

 

 

Nombre d'usuaris

 

 

Fletxeta Campanyes de silenci

Durant aquest curs acadèmic 2000-2001, es van portar a terme dues campanyes de silenci. Les dates van ser les següents:

Fletxeta 1ª campanya: entre el 27 de novembre i el 15 de desembre del 2000

 

 

Fletxeta 2ª campanya: entre el 17 i el 29 d'abril del 2001

 

 

Aquestes campanyes tenen com a objectiu conscienciar tots els usuaris, i especialment els estudiants, de la necessitat de mantenir un ambient de silenci que permeti l'estudi i la concentració a la Biblioteca i es programen periòdicament en aquelles seus en què es considera més necessari o més oportú.

 

Per reforçar l'acció del personal de la Biblioteca durant les dues campanyes, el Gabinet del Rectorat va dissenyar material gràfic de suport: rètols i targetons per distribuir entre els usuaris durant aquestes dates amb el leitmotiv del silenci. A més, se'n va fer difusió entre tota la comunitat universitària a través dels canals habituals: pàgina web de la Biblioteca, correu electrònic i Avisos del Campus Global.

 

Anar al començament de la pàgina

 

5.5. DOCUMENTS CONSULTATS

Volums de monografies consultades
Números de publicacions en sèrie consultats
Biblioteca General i Biblioteca de l'IUHJVV
1.495.000
182.000
Biblioteca de Rambla
369.000
45.000
Biblioteca de França
238.000
29.000
Biblioteca del Mar
22.000
3.000
TOTAL
2.124.000
259.000

 

 

 

 

Documents consultats: monografies

 

 

 

Documents consultats: publicacions en sèrie

Anar al començament de la pàgina

 

 

5.6. PRÉSTECS REALITZATS

 

 

 
Nombre de préstecs
Biblioteca General i Biblioteca de l'IUHJVV
95.000
Biblioteca de Rambla
52.000
Biblioteca de França
10.000
Biblioteca del Mar
9.000
TOTAL
166.000

 

 

 

Préstecs realitzats

 

 

Circulació de documents entre seus

Anar al començament de la pàgina

 

5.7. PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

Durant aquest curs acadèmic, es va mantenir la tendència de creixement en la utilització del préstec interbibliotecari, tant en la vessant de biblioteca sol·licitant com de biblioteca prestatària. Aquests augments, en part, es deuen a la millora de la qualitat del servei derivada de les actuacions en aquest àmbit empreses en el marc del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i de REBIUN.

 

Com a novetat que millora notablement les opcions de sol·licitud de préstec interbibliotecari, és destacable que, durant el mes de maig del 2001, es va incorporar a la base de dades de sumaris de revistes del CBUC, els formularis electrònics que permeten fer les sol·licituds de préstec interbibliotecari de manera automàtica. Això representa un estalvi de temps i una major fiabilitat de les dades, ja que, des del mateix sumari que s'està consultant, es pot enviar la sol·licitud de l'article que interessa obtenir per préstec interbibliotecari, sense haver de tornar a escriure les dades bibliogràfiques; el formulari les incorpora automàticament.

 

La base de dades de sumaris és consultable des de la pàgina web de la Biblioteca. Conté els sumaris de les revistes subscrites per qualsevol de les institucions membres del CBUC. Permet fer cerques per títol de revista, per ISSN i per autor i/o títol d'article. A més, cada títol de revista té un enllaç amb el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) que indica en quina biblioteca es troba la revista. L'actualització de la base de dades és setmanal.

 

Anar al començament de la pàgina

 

a) Documents sol·licitats

Tipologia

Nombre

Còpies de publicacions en sèrie
4.979

 

Documents originals

2.671
Altres

 

17

TOTAL

 

7.667

 

 

Préstec interbibliotecari: documents sol·licitats

 

Anar al començament de la pàgina

 

b) Documents prestats

 

Tipologia

Nombre

Còpies de publicacions en sèrie
2.794

 

Documents originals

2.753
Altres

 

9
TOTAL

 

5.511

 

 

Préstecs interbibliotecaris: documents prestats

 

 

Anar al començament de la pàgina

5.8. FORMACIÓ D'USUARIS

Fletxeta Nombre de sessions

Sessions introductòries

Sessions a mida

TOTAL

 

Biblioteca General

 

98

 

24

 

122

 

Biblioteca de Rambla

 

27

 

10

 

37

 

Biblioteca de França

 

19

 

1

 

20

 

Biblioteca del Mar

 

1

 

0

 

1

 

TOTAL

 

145

 

35

 

180

 

 

 

1r. trimestre
2n. trimestre
3r. trimestre
TOTAL

 

Biblioteca General

 

103

 

16

 

3

 

122

 

Biblioteca de Rambla

 

31

 

3

 

3

 

37

 

Biblioteca de França

 

19

 

1

 

0

 

20

 

Biblioteca del Mar

 

1

 

0

 

0

 

1

 

TOTAL

 

154

 

20

 

6

 

180

 

 

 

Fletxeta Nombre d'assistents

 

 

Sessions introductòries

Sessions a mida

TOTAL

 

Biblioteca General

 

2.136

 

610

 

2.746

 

Biblioteca de Rambla

675

 

35

 

710

 

Biblioteca de França

532

 

15

 

547

 

Biblioteca del Mar

63

 

0

 

63

 

TOTAL

 

3.406

 

660

 

4.066

 

 

1r. trimestre
2n. trimestre
3r. trimestre
TOTAL

 

Biblioteca General

 

2.183

498

 

65

2.746

 

Biblioteca de Rambla

654

95

51

710

 

Biblioteca de França

532

15

0

547

 

Biblioteca del Mar

 

63

360

0

63

 

TOTAL

 

3.432

518

116

4.066

 

 

Formació d'usuaris: sessions per seus

 

 

Formació d'usuaris: assistents per seus

 

 

 

Formació d'usuaris: assistents

 

 

Formació d'usuaris

 

 

Fletxeta Relació de les sessions impartides

 

Fletxeta 1r. trimestre

 

 

Sessions introductòries
Sessions
Assistents
Benvinguts a la UPF
99
2.082
Nous Estudiants
39
1.137
Campus Global
4
140
TOTAL
142
3.359

 

 

Sessions a mida

Sessions
Assistents
Consulta del catàleg (nivell bàsic)
4
14
Bases de dades per a ciències socials
1
10
Com trobar dades estadístiques per a economia
1
8
Fonts d'informació sobre dret penal
1
8
Fonts d'informació sobre dret fiscal
1
20
Recursos d'informació sobre Unamuno
1
1
Sessió introductòria sobre Internet
1
2
Bases de dades de terminologia
1
5
Com trobar informació sobre cinema
1
5
TOTAL
12
73

 

 

Fletxeta 2n. trimestre

 

Sessions introductòries

Sessions
Assistents
Benvinguts a la UPF
1
1
TOTAL
1
1

 

Sessions a mida
Sessions
Assistents
Fonts d'informació d'economia de la salut
1
15
Mètodes estadístics aplicats a les ciències socials
4
130
Cerca d'informació a bases de dades de ciències socials
2
42

Recursos d'informació sobre direcció estratègica i política d'empresa

3
151
Recursos d'informació sobre literatura experimental
1
1
Recursos d'informació sobre novel·listes espanyols de la postguerra
1
1
Com trobar legislació estatal i autonòmica
1
70
Dret constitucional: base de dades Aranzadi
1
62
Base de dades Quantor Fiscal
1
1
Dret immobiliari i urbanístic
1
25
Internet: diccionaris a la xarxa
2
4
Guia temàtica de tecnologia a la Web de la Biblioteca
1
15
TOTAL
19
517

 

Fletxeta 3r. trimestre

 

 

Sessions introductòries

Sessions
Assistents
Nous Estudiants (Erasmus)
1
45
Benvinguts a la UPF
1
1
TOTAL
2
46

 

 

Sessions a mida
Sessions
Assistents
Recursos d'informació sobre ciència política
1
21
Base de dades Compte general de les corporacions locals
1
32
Recursos d'informació sobre dret penal
1
12
Internet: diccionaris a la xarxa
1
5
TOTAL
4
70

 

 

Anar al començament de la pàgina