0. Introducció

"L'adscripció del PIE a la Biblioteca és l'element que defineix un canvi en l'estructura organitzativa de la Universitat. Amb data del 14 de juny, una resolució del Rector estableix que el Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) s'adscriu a la Biblioteca. Aquesta resolució tanca la línia de treballs portats a terme per estudiar-ne la viabilitat i la conveniència. L'aplicació de la resolució es farà a partir del curs acadèmic 2000-2001".

Aquest paràgraf és la transcripció literal d'un fragment extret de la introducció de la Memòria de la Biblioteca: curs 1999-2000 i serveix, tanmateix, per iniciar la introducció de la Memòria del curs 2000-2001.

Si haguéssim de destacar els dos fets més rellevants o més definitoris de cada curs acadèmic, l'adscripció del PIE a la Biblioteca en seria un dels d'aquest curs, amb tota seguretat. L'altre és l'altíssim nombre de donacions i cessions bibliogràfiques que ha rebut la Universitat.

L'adscripció del Punt d'Informació a l'Estudiant significa, per a la Biblioteca, un repte i un compromís alhora: mantenir el nivell de satisfacció que la comunitat universitària havia explicitat, al llarg de tota la trajectòria de la UPF, en relació a la qualitat de servei en l'atenció als usuaris del PIE. En aquest sentit, la Biblioteca ha treballat per posar les bases organitzatives i els recursos per afrontar el repte i complir el compromís.

D'altra banda, l'adscripció del PIE també aporta a la Biblioteca noves oportunitats i una nova projecció en la institució en què s'inscriu. En aquest sentit, també cal remarcar que aquest nou model segueix les tendències que es donen en universitats d'altres àmbits geogràfics (Gran Bretanya i els Estats Units d'Amèrica) en què es tendeix a integrar, per rendibilitzar-los i fer-los més eficaços, els sistemes i els recursos d'informació en les biblioteques.

Les cessions i les donacions bibliogràfiques que ha rebut la Universitat durant aquest curs acadèmic és, com ja hem dit, l'altre punt definitori del curs 2000-2001. De fet en aquest curs, es reforça, amb un augment espectacular, la tendència que s'ha donat al llarg de tota la història de la UPF: un percentatge de donacions o cessions que, en molts anys, supera el 50% sobre el total de les adquisicions bibliogràfiques. La Biblioteca pren aquestes dades com una prova de confiança que fan els donants en el tractament de la documentació i en la qualitat de la prestació dels serveis.

D'entre totes les donacions i cessions, totes valuoses i enriquidores del fons bibliogràfic de la UPF, remarcaríem les dues més nombroses: la cessió del fons bibliogràfic de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la donació del professor Alois M. Haas. La primera sobre història econòmica i la segona sobre mística i religions. Dos àmbits temàtics molt diferents i dues col·leccions excepcionals i de gran valor científic, que tota la comunitat universitària, i altres investigadors i estudiosos, tindran a la seva disposició per fer créixer la ciència i el coneixement. Dos àmbits temàtics molt diferents i dues col·leccions excepcionals i de gran valor científic que esdevindran un instrument de primera magnitud per contribuir a l'acompliment de la missió de la UPF.

Aquests dos són els factors, que com hem dit, caracteritzarien el curs 2000-2001. Tanmateix, com en tots els cursos anteriors, el veritable signe que marca la identitat de la Biblioteca d'aquest curs 2000-2001 és l'activitat diària realitzada amb una expressa voluntat de servei i amb un constant esperit de millora. Activitat que, transportada a dades numèriques i relatada de manera resumida, es troba en les pàgines que vénen a continuació.