5.6. Pressupost en productes informātics i audiovisuals per a l'exercici 2014

 a) Manteniment

Concepte
Import
Equips per a processament de dades 1.212.000,00 €
Material audiovisual 237.000,00 €
Total  1.449.000,00 €

 

b) Noves adquisicions

Concepte
Import
Equipament audiovisual 46.000,00 €
Maquinari 131.000,00 €
Programari 623.000,00 €
Total 800.000,00 €