5.3. Ingressos obtinguts per la Biblioteca durant l'exercici 2013

Concepte Ingrés
Préstec interbibliotecari

15.713 €

Serveis bibliotecaris oferts al CRG (Centre de Regulació Genòmica)

26.318 €

Serveis bibliotecaris oferts a l'IMIM (Institut Municipal d'Investigació Mèdica)

50.000 €

Aportacions al Conveni Banco Santander, Cambra de Comerç de Barcelona i UPF

30.100 €

Total

122.131  €