5.2. Altres despeses de la Biblioteca durant l'exercici 2013

Concepte Despesa

Préstec interbibliotecari

33.014 €

Catalogació (externalització)

 15.462 €