8.3. Repositoris digitals

Durant el curs 2012-2013 el repositori institucional de la UPF va reorganitzar la seva estructura i la Biblioteca va mantenir la seva participació activa en els repositoris cooperatius del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)/CESCA: TDX, RECERCAT, RACO, MDC i MDX.

Documents publicats en repositoris (UPF i CBUC)

 Repositori  Contingut
Documents
 e-Repositori Tots els documents produïts per la UPF
6.740 documents
 MDX

Materials docents 

68 registres 
MDC
Col·leccions especials 7 col·leccions
3.783 documents
 RACO Revistes científiques  15 títols
3.203 articles
 Recercat Working papers i altres documents de recerca 2.264 documents

TDX

Tesis doctorals 

854 tesis

 

Dades evolutives de consultes a documents de la UPF dipositats als repositoris digitals


Repositori institucional de la UPF (e-Repositori)

Durant el curs 2012-2013 es van concentrar els esforços en el creixement del repositori electrònic, amb l'objectiu de recollir, difondre i preservar la producció intel·lectual de la UPF per tal d'augmentar l'impacte i la visibilitat de la recerca feta a la UPF i de preservar-ne la memòria intel·lectual. S'hi van afegir noves col·leccions (Fons de política internacional Carlos Nadal, publicacions de Biblioteca i TIC, etc.), i les col·leccions d'articles i congressos van tenir un gran creixement. El nombre de documents consultables al final de curs era de 6.740.

El repositori digital es complementa amb el Portal de Producció Científica (PPC), que té també entre els seus objectius contribuir a la visibilitat de la producció científica de la UPF.

 

Materials Docents en Xarxa (MDX)

Es va continuar treballant en el repositori cooperatiu MDX, que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats participants. La UPF hi participa amb dues col·leccions que es poden consultar tant des d'MDX com des del repositori electrònic institucional de la UPF, amb 68 documents. El nombre de documents total consultables a final de curs era de 2.910.

 

Memòria digital de Catalunya (MDC)

Aquest curs s'hi van introduir tres noves col·leccions: Fons dels regnats dels Àustria (1500-1680), Fons dels regnats de Ferran VI, Carles III i Carles IV (1750-1807) i Fons de literatura jurídica antiga. Aquestes col·leccions contenen més de 730 documents, amb més de 20.000 pàgines digitalitzades. El nombre de documents consultables de la UPF és de més de 3.700 i a la plataforma hi ha disponibles més de dos milions de documents de 24 institucions diferents d'arreu de Catalunya. 

 

Revistes catalanes amb accés obert (RACO) 

Es va continuar treballant en aquest repositori de revistes en accés obert. La UPF n'hi té 14, amb més de 3.200 articles. Durant aquest curs es van incorporar a RACO Fair Play, Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte i Cinema Comparat/ive Cinema.

D'altra banda, cal remarcar que entre els articles més consultats durant l'any 2012 destaquen dos articles de Cuadernos de Arqueología Mediterránea: "Nuevas perspectivas I: la investigación fenicia y púnica" (article més consultat a RACO del 2012) i "Introduction, the architecture of the tomb, stratigraphy and dating", així com un article de la revista InDret: "Comentarios prácticos a la Ley de enjuiciamiento civil".

 

RECERCAT

Es van reorganitzar les col·leccions de la UPF dins d'aquest repositori cooperatiu de literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya. Aquesta reorganització va incloure articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc. Amb els canvis introduïts, es treballa des de l'e-Repositori i els documents són recol·lectats i visibles a RECERCAT.

La UPF disposa de tres col·leccions amb més de 2.200 documents.

 

Tesis doctorals en xarxa (TDX)  

Durant el curs 2012-2013, es van incorporar a TDX 131 tesis de la UPF, de manera que en acabar el curs 2012-2013 hi havia 854 tesis de la UPF a TDX, un repositori cooperatiu que dóna accés, en format digital, a tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Hi ha més de 14.500 tesis dipositades directament a TDX i més de 42.000 consultables a través del protocol OAI-PMH. En els seus més de deu anys d'existència, aquest repositori digital s'ha convertit en una eina fonamental per a la difusió de la recerca científica de les universitats catalanes. 

Aquest curs es va implantar a la UPF el Reial Decret 99/2011, d'ensenyaments de doctorat. La nova Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat de la UPF preveu la introducció obligatòria de les tesis llegides a la UPF a TDX. Amb motiu d'això, es va fer una àmplia difusió entre el personal i els usuaris sobre aquestes novetats. 

TDX: nombre de tesis introduïdes

Curs acadèmic
Tesis
Anterior al 2009
339
Curs 2009-2010
122
Curs 2010-2011
139
Curs 2011-2012
123
Curs 2012-2013
131
Total 854