8.1. Dades totals del fons bibliogrāfic

Fons bibliogràfic en diferents suports

  • Monografies: 574.000 exemplars en suports físics (paper, CD, DVD, microformes, etc.) i 22.500 títols en suport digital i en accés remot
  • Publicacions en sèrie: 12.200 col·leccions (corresponents a 12.740 títols) en suport paper i 18.000 títols en suport digital i en accés remot
En conjunt, i en termes absoluts, el curs va suposar un manteniment del fons bibliogràfic en paper, amb un lleuger increment de les monografies i dels títols de publicacions en sèrie, i una moderada reducció de les col·leccions de publicacions en sèrie.

Pel que fa a la procedència de les monografies ingressades, el 51% es va adquirir per compra;el 48%, per donació, i l'1% restant, per cessió. Pel que fa als recursos en format digital, es va produir un decreixement de les monografies i l'increment dels títols de publicacions en sèrie en suport digital i en accés remot.

Fons transferits al GEPA

Es van continuar fent transferències de fons de baix ús, tant de monografies com de publicacions en sèrie, al magatzem cooperatiu Garantia d'Espai per a la Preservació de l'Accés (GEPA) del CBUC. En finalitzar el curs 2012-2013 la UPF hi tenia dipositats 40.500 volums de monografies i 900 col·leccions de publicacions en sèrie.

Desafectació de fons

Al llarg del curs es va portar a terme un nou procés de desafectació de fons, amb un volum total de 3.292 exemplars que, per diferents motius (obsolets, en mal estat, perduts, duplicats, etc.), restaven valor a la col·lecció.

Monografies disponibles en suports físics. 2012-2013

Localització Volums
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 291.000
Biblioteca de l'IUHJVV 79.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou 98.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar 15.500
Fons en magatzems
50.000
GEPA (magatzem cooperatiu del CBUC) 40.500
Total 574.000

 

Monografies disponibles d'accés remot. 2012-2013

Nombre de títols disponibles (*) 22.500

(*) Inclou documents en format electrònic d'accés remot, com ara llibres electrònics, tesis, diccionaris, etc.

 

Creixement del fons bibliogràfic. Monografies disponibles. 2008-2013

Monografies disponibles


Noves adquisicions. Procedència de les monografies. 2012-2013

Procedència Volums de monografies
Donació 5.420 (48%)
Cessió 106 (1%)
Compra 5.712 (51%)
Total 11.238 (100

 

Creixement de les monografies disponibles en suports físics. Per procedència. 2012-2013

Noves adquisicions. Procedència de les monografies

 

Publicacions en sèrie disponibles. Col·leccions en suport paper. 2012-2013

Localització Col·leccions
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 8.200
Biblioteca de l'IUHJVV 1.400
Biblioteca/CRAI del Poblenou 2.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar 200
Fons en magatzems
40
GEPA (magatzem cooperatiu CBUC) 900
Total 12.740

 

Col·leccions de publicacions en sèrie en suport paper. Dades evolutives 2008-2013

Col·leccions de publicacions en sèrie en suport paper. 2008-2013

 

Títols de publicacions en sèrie en suport paper i d'accés remot. 2012-2013

Nombre de títols en suport paper 12.200
Nombre de títols d'accés remot 18.000

 

Títols de publicacions en sèrie. En paper i d'accés remot. Dades evolutives 2008-2013

Títols de publicacions en sèrie en suport paper i d'accés remot. 2012-2013