8.3. Repositoris digitals

Repositori institucional de la UPF (e-Repositori)

Durant el curs 2009-2010 es van dedicar esforços a la consolidació del projecte de l'e-Repositori amb l'objectiu de recollir, difondre i preservar la producció intel·lectual de la UPF per tal d'augmentar l'impacte i la visibilitat de la recerca feta a la UPF i de preservar-ne la memòria intel·lectual.

Es van afegir noves col·leccions:

  • Docència: materials docents i informes sobre docència produïts pel professorat i pel personal d'administració i serveis de la UPF. Aquests materials també es troben disponibles a MDX (Materials Docents en Xarxa - repositori cooperatiu [CBUC]).
  • Recerca: articles, congressos, llibres: documents de recerca de la UPF, en accés obert, com ara articles de revista, comunicacions, ponències o pòsters a jornades i congressos, etc.
  • Recursos i dades primàries: dades primàries de recerca i instruments d'anàlisi i explotació d'aquestes dades.
  • Vida universitària: documents i materials audiovisuals resultat de les activitats socioacadèmiques i de participació dels estudiants de la UPF.

El nombre de documents consultables al final de curs era de més de 4.000.

El repositori digital es complementa amb el Portal de Producció Científica (PPC), que té també entre els seus objectius contribuir a la visibilitat de la producció científica de la UPF.


e-Repositori: nombre de documents, consultes i descàrregues
 

 Curs 2008-2009 Curs 2009-2010
Documents 3.400 4.010
Consultes - 12.123 (*)
Descàrregues - 3.872 (*)

(*) Dades des de novembre 2009


Materials Docents en Xarxa (MDX)

El 15 d'octubre es va posar en marxa MDX, el repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats participants. Els seus objectius són: 

  • Facilitar la gestió dels materials i dels objectes docents produïts a les universitats i proporcionar-hi accés permanent.
  • Oferir al personal docent un servidor de recursos on dipositar els materials docents que produeixen per tal que puguin ser reutilitzats posteriorment.
  • Augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants.
  • Contribuir a la innovació educativa.
  • Participar en les iniciatives d'accés lliure al coneixement.

El nombre de documents consultables a final de curs era de 1.200. La UPF va participar amb dues col·leccions que es poden consultar tant des de MDX com des de l'e-Repositori (repositori institucional de la UPF).

Aquest repositori és un projecte cooperatiu que es va definir en el marc d'un grup de treball del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, creat específicament amb aquesta missió i liderat per la Universitat Pompeu Fabra. Aquest grup va acordar els processos comuns referents a metadades, vies de participació i d'accés als documents, etc.


Memòria Digital de Catalunya (MDC)


Es va continuar treballant en el projecte Memòria Digital de Catalunya amb col·leccions digitalitzades del patrimoni bibliogràfic i cultural català.  Es va actualitzar el programari de la versió 4.3 a la 5.2 de contentDM.

La UPF va participar amb quatre col·leccions: la col·lecció de fullets Guerra de la Independència, 1808-1814, la col·lecció de fullets dels Fons dels Regnats de Ferran VII i Isabel II, amb més de 1.300 documents, el Fons de la Cambra de Barcelona i la col·lecció de fullets de l'època de la Guerra de Successió. El nombre de documents consultables era de més de 4.000.

Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) 

Es va incorporar a RACO la revista Forma: revista d'estudis comparatius. Art, literatura, pensament. Forma és una revista digital creada i gestionada per estudiants del màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament i del doctorat en Humanitats, i vinculada a l'Institut Universitari de Cultura i al Departament d'Humanitats. La revista vol ser un espai de confluència per als estudiants de postgrau a través de la publicació dels treballs derivats de les investigacions que desenvolupen al llarg de la seva formació acadèmica.

També durant aquest curs la revista Recerques: història, economia, cultura, coeditada per la UPF i la Universitat de València, va rebre un ajut per fer la digitalització retrospectiva de 38 números de la revista, que es van incorporar en el repositori.

La UPF difon deu revistes en aquest dipòsit, amb més de 2.470 articles.

També durant aquest curs es va proposar als editors de les revistes de la UPF incloure les seves revistes a Dulcinea, un projecte que té com a objectiu analitzar, recollir i difondre les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l'accés obert dels seus arxius i als drets d'autor.
 

RECERCAT

Es va continuar treballant en aquest repositori cooperatiu de literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

La UPF disposa de 16 col·leccions amb 1.261 documents. Aquest curs es van crear tres col·leccions noves.

Des del juny del 2010 es poden consultar dades de consulta dels documents. Les estadístiques recollides són de les consultes i de les descàrregues fetes dels documents, així com de quins són els països des dels quals es fan més consultes.


Tesis doctorals en xarxa (TDX) 

TDX ajuda a difondre els resultats de la recerca universitària oferint als autors una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball. També contribueix a millorar el control bibliogràfic de les tesis llegides, impulsar l'edició electrònica i les biblioteques digitals i incentivar la creació i l'ús de la producció científica pròpia.

Durant el curs 2009-2010, la UPF va rebre un ajut per digitalitzar i incorporar a TDX tesis encara no presents en aquest repositori. Aquesta acció va permetre recuperar-ne tretze.

Aquest curs es van incorporar a TDX més de 120 tesis de la UPF. Al final de curs hi havia 461 tesis de la UPF (sobre un total d'unes 9.000 a nivell consorciat). Més del 90% de les tesis llegides a la UPF s'incorporen a TDX.


TDX: nombre de tesis introduïdes

  

Curs acadèmic
Tesis
Curs 2009-2010
122
Curs 2008-2009
136
Curs 2007-2008
54
Curs 2006-2007
47
Curs 2005-2006
26
Anterior al 2005 76
Total 461