5.6. Pressupost en productes informātics i audiovisuals per a l'exercici 2010

 a) Manteniment

Concepte
Import
Equips per a processament de dades

1.034.405,93 €

Material audiovisual

442.000,00 €

Total

 1.476.405,93 €

 

b) Noves adquisicions

Concepte
Import
Equipament audiovisual

195.000,00 €

Maquinari 1.810.000,00 €
Programari 758.164,34 €
Total

2.763.164,34 €