5.3. Ingressos obtinguts per la Biblioteca durant l'exercici 2009

Concepte Ingrés
Préstec interbibliotecari

12.538 €

Serveis bibliotecaris oferts al CRG (Centre de Regulació Genòmica)

21.700 €

Serveis bibliotecaris oferts a l'IMIM (Institut Municipal d'Investigació Mèdica)

46.102 €

Aportacions al Conveni Banco Santander, Cambra de Comerç de Barcelona i UPF

48.100€

Total

128.440  €