5.2. Altres despeses de la Biblioteca durant l'exercici 2009

Concepte Despesa

Préstec interbibliotecari

30.935 €

Catalogació (externalització)

 32.232 €