1. Presentaciˇ

La Biblioteca i el Servei d'Informàtica presenten la seva memòria anual a la comunitat universitària. Aquest document dóna a conèixer, curs rere curs, l'evolució dels projectes més emblemàtics i, també, la tasca quotidiana portada a terme en aquestes dues unitats organitzatives. La memòria resumeix l'activitat mitjançant la descripció dels fets més rellevants i la presentació de les dades numèriques més significatives en cada un dels seus àmbits d'actuació.

Comunicar i compartir la feina feta mitjançant la redacció d'una memòria i fer-ho amb continuïtat és un exercici de reflexió i autoconeixement i, alhora, de transparència i  retiment de comptes. I és també un exercici de projecció cap al futur, perquè només coneixent d'on venim i on som podem avançar i créixer tot millorant el nostres resultats.

En aquest curs 2009-2010, la Universitat ha celebrat el vintè aniversari de la seva creació. Celebrar un aniversari de xifra rodona és una oportunitat per al balanç. Fer balanç vol dir situar-se en el vèrtex entre la trajectòria ja feta i que ha quedat enrere i la trajectòria que es vol iniciar. Fer balanç és col·locar-se en el punt de sortida d'un recorregut nou i projectat cap al futur.

I és mirant cap al futur que es pot considerar inaugurada una nova etapa en què, a la denominació de la Biblioteca, com s'explica en el capítol 6, a l'inici del curs 2009-2010, s'hi va incorporar la abreviació CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació). Si bé els noms no fan les coses, fan que s'entenguin; de manera que el nom doble (Biblioteca/CRAI) vol contribuir a fer més comprensible el nou concepte d'espai físic on convergeix la prestació de serveis de suport relacionats amb la informació i les tecnologies que, tant si corresponen a la Biblioteca com al Servei d'Informàtica, estan a l'abast dels usuaris per desenvolupar les seves activitats d'aprenentatge, docència i recerca.

L'extensió de la impartició de sessions de formació a tots els estudiants de grau sobre els continguts de les competències informacionals i informàtiques (CI2) podria ser un bon exemple del que es podria anomenar "esperit CRAI". En una societat dita de la informació i en què la actualització professional i l'aprenentatge es mantenen al llarg de tota la vida, les CI2 són més necessàries que mai i constitueixen un factor rellevant per a l'èxit acadèmic dels nostres estudiants. En l'entorn CRAI, els continguts de les CI2 es preparen i s'imparteixen conjuntament per part dels professionals de la Biblioteca i del Servei d'Informàtica sense posar barreres on els usuaris no les posen, sinó enriquint-los amb les aportacions respectives. El desenvolupament d'aquest formació es fa en estreta col·laboració amb el professorat responsable de les diferents assignatures.

En una altra esfera, cal esmentar l'entrada en funcionament de la nova Biblioteca del Campus Universitari Mar com un dels trets definidors d'aquest curs 2009-2010. Situada a la planta baixa de l'edifici Dr. Aiguader, la nova Biblioteca representa una millora en les condicions de les instal·lacions en el Campus del Mar i una fórmula de gestió i de prestació de serveis totalment nova.

La nova Biblioteca presenta unes característiques organitzatives que fan que la seva gestió sigui un repte i una oportunitat alhora. Es tracta d'una biblioteca conjunta de les tres institucions presents al campus (Universitat Autònoma de Barcelona, Parc de Salut Mar-Escola Universitària d'Infermeria del Mar i Parc de Salut Mar-Hospital del Mar i UPF). La nova Biblioteca, amb un equip humà interinstitucional, ofereix els seus serveis de manera comuna per a tots els professors i estudiants que hi porten a terme la seva activitat i per a tot el personal sanitari de l'Hospital del Mar. L'augment de la disponibilitat d'espai i de l'oferta d'equipaments va ser important i molt rellevant sobretot prenent en consideració  les anteriors instal·lacions de la Biblioteca del Mar de la UPF, ja que multiplica per quatre el nombre de metres de superfície disponible i augmenta els llocs per als usuaris en el 150%. El fons bibliogràfic, gestionat conjuntament, procedeix de la fusió de les col·leccions de les tres biblioteques preexistents -la de la UPF, la de la UAB-Hospital del  Mar i la de l'Escola d'Infermeria-, la suma de les quals ateny, per a les monografies, la xifra de 10.500 volums.

Si amb el curs 2009-2010 hem celebrat els primers vint anys, hem de continuar avançant estratègicament cap a la propera fita, la del vint-i-cinquè aniversari, amb la mateix voluntat de bon servei, qualitat i rigor amb què hem arribat al vintè: és un compromís compartit per tots els professionals de la Biblioteca i del Servei d'Informàtica, que, periòdicament, cada curs acadèmic, mostren a la comunitat universitària la seva feina mitjançant aquesta memòria.

 

Daniel Serra de la Figuera
Vicerector d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionals