8.3. Repositoris digitals

La producció científica i institucional desenvolupades a les universitat són un dels pilars sobre els quals es fonamenta el seu reconeixement i el seu prestigi. Un repositori digital és un sistema d'informació que recopila, preserva, divulga la producció intel.lectual de comunitats universitàries i hi dóna accés.

La UPF va posar en funcionament a finals del curs acadèmic 2008-2009 el seu repositori institucional.

D'altra banda, va mantenir la seva participació activa en els repositoris cooperatius del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)/CESCA: MDC, RACO, RECERCAT i TDX.

En l'àmbit consorciat, a finals del curs acadèmic es va fer operatiu en versió "beta" un nou repositori, MDX (Materials Docents en Xarxa), que, per raó de la documentació que aplega, té unes característiques tècniques i organitzatives bastant diferents de la resta de repositoris.

 

Repositori institucional de la UPF (e-Repositori)
http://repositori.upf.edu/

Durant el mes de maig va entrar en funcionament l'e-Repositori amb l'objectiu de recollir, difondre i preservar la producció intel·lectual en format digital que resulta de l'activitat acadèmica i investigadora, les revistes científiques i les publicacions institucionals de la UPF. Es tracta d'un projecte molt important per a la Universitat, ja que contribueix a augmentar l'impacte i la visibilitat de la investigació feta a la UPF i a preservar-ne la memòria intel·lectual.

El projecte va ser desenvolupat per personal de la Biblioteca i del Servei d'Informàtica.

En la primera fase, el fons del repositori està format per documents recol·lectats (dipositats en els repositoris consorciats ja operatius) i per documentació institucional, repartit en les col·leccions següents:

 • Publicacions de recerca: revistes científiques
  Articles a text complet de les revistes científiques publicades per la UPF o amb la seva col·laboració. També disponibles en el repositori consorciat RACO.
 • Publicacions de recerca: tesis.
  Tesis doctorals llegides a la UPF, en format digital en accés obert. Aquestes tesis són també disponibles a TDX.
 • Publicacions de recerca: working papers, PFC, etc.
  Documents de recerca de la UPF, en accés obert, com ara working papers, informes de recerca, articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc. Documents també disponibles a RECERCAT.
 • Publicacions institucionals
  Documentació institucional i/o administrativa de la UPF, com memòries, informes, discursos, conferències, etc.

El nombre de documents consultables al final de curs era de més de 3.400.

El Repositori Digital es complementa amb una altra iniciativa ja en marxa, el Portal de Producció Científica (PPC) (http://argos.upf.edu/), que té també entre els seus objectius contribuir a la visibilitat de la producció científica de la UPF (a través de la difusió de les referències bibliogràfiques, en aquest cas, i amb la utilitat de la generació de CV per part del PDI, a més a més).


Memòria Digital de Catalunya (MDC)
http://mdc.cbuc.cat/

Memòria Digital de Catalunya permet consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, fullets, etc. relacionats amb Catalunya. La principal finalitat de MDC és augmentar la visibilitat i la consulta del patrimoni bibliogràfic i cultural català.

La UPF hi participa amb la Col·lecció de fullets Guerra de la Independència 1808-1814 i la Col·lecció de fullets dels regnats de Ferran VII i Isabel II amb més de 1.300 documents. Durant aquest curs també es va treballar en les tasques de digitalització del Fons de la Cambra de Comerç de Barcelona i una col·lecció de fullets de l'època de la Guerra de Successió.

 

Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)
http://www.raco.cat

RACO és un repositori cooperatiu des d'on es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, que es troben en curs de publicació. Actualment, hi ha consultables més de 100 revistes de diverses institucions catalanes. La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i la consulta de les revistes que inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica en revistes catalanes.

La UPF publica vuit revistes en aquest dipòsit cooperatiu:
• Cuadernos de Arqueología Mediterránea
• Formats: revista de comunicació audiovisual
• Hipertext.net
• Illes i imperis
• InDret
• IUSLabor
• Periodística: revista acadèmica
• Quark

Durant el curs acadèmic 2008-2009 es va proposar els editors de les revistes de la UPF incloure les seves revistes a DOAJ (Directory of Open Access Journals, www.doaj.org). DOAJ és un directori de revistes d'accés lliure i de qualitat controlada que té per objectiu incrementar la visibilitat i facilitat de consulta de revistes científiques o acadèmiques; fomentant així el seu ús i impacte.

 

RECERCAT
http://www.recercat.net/

RECERCAT és un repositori cooperatiu de documents digitals, en accés obert, que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc. La principal finalitat de RECERCAT és fer més visible la recerca que es duu a terme a Catalunya i, alhora, contribuir al moviment mundial de dipositar la producció acadèmica i de recerca a la xarxa de forma gratuïta, endegat per les institucions que financen la recerca, per tal de crear alternatives al paradigma de pagar per tenir accés a informació que s'ha elaborat en la pròpia institució.

La UPF disposava en finalitzar el curs 2008-2009 de 13 col·leccions amb 1.060 documents.

 

Tesis doctorals en xarxa (TDX)
http://www.tdx.cat/

TDX ajuda a difondre els resultats de la recerca universitària oferint als autors una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball. També contribueix a millorar el control bibliogràfic de les tesis llegides, impulsar l'edició electrònica i les biblioteques digitals i incentivar la creació i l'ús de la producció científica pròpia.

Durant el curs 2008-2009, la UPF va rebre un ajut per digitalitzar tesis defensades amb anterioritat al 2001 i per incorporar-les a TDX. Aquesta acció va permetre recuperar-ne 12.

Entre aquestes dotze i les llegides durant el curs, es van incorporar a TDX 75 tesis de la UPF. Al final del curs hi havia 294 tesis de la UPF.