Correcció d'exàmens tipus test per lectura òptica

 

 

Què és

La correcció d'exàmens amb lectora òptica es el procediment utilitzat per corregir els exàmens tipus test de forma automatitzada.

Per a què la correcció dels exàmens es pugui fer adequadament és molt important seguir les passes que s'expliquen més endavant tant a l'hora de confeccionar i preparar l'examen, com a l'hora de realitzar-lo.

Per altra banda, és imprescindible realitzar la reserva per a la correcció seguint algun dels procediments explicats a l'apartat com reservar dia i hora per a la correcció.

Anar al començament de la pàgina

A qui es dirigeix

El servei de lectura òptica s'ofereix al personal docent per a la correcció d'exàmens tipus test. Per altres tipologies de lectura òptica serà necessari posar-se en contacte prèviament amb la Biblioteca.

Anar al començament de la pàgina

On, quan i com s'ofereix aquest servei

S'ofereix a les instal·lacions de la Biblioteca / CRAI de la Ciutadella, de dilluns a divendres, de 9.00 a 20.00 hores, i sempre prèvia sol·licitud per part de l'usuari i posterior confirmació per part de la Biblioteca.

El personal de la Biblioteca dóna suport al procés de lectura òptica per assegurar un correcte funcionament. S'ha d'indicar que, durant aquest procés, és necessària també la presència de la persona que ha sol·licitat el servei, per resoldre les incidències que es puguin produir.

Anar al començament de la pàgina

Com reservar dia i hora per a la correcció

Sol·licitud Descripció

Al taulell 
Al taulell

Fletxeta Cal que us dirigiu al taulell de Biblioteca / CRAI de la Ciutadella

Fletxeta L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, des de l'hora d'obertura fins a les 21.00 h (20.00 h en èpoques de Nadal i estiu)

Electròniques
Electrònica

Fletxeta Feu arribar les vostres sol·licituds al Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU)

 

Per telèfon
Per telèfon

Fletxeta Truqueu al telèfon 93 542 20 00

Fletxeta L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, des de l'hora d'obertura fins a les 21.00 h (20.00 h en èpoques de Nadal i estiu)

A partir de la sol·licitud -que s'ha de fer amb una antelació mínima de tres dies-, la Biblioteca confirmarà la reserva o be proposarà una data o hora alternativa a la sol·licitada.

Es demana puntualitat per poder respectar els horaris dels altres usuaris. Si no es pot assistir a la cita per a la correcció, és necessari avisar amb antelació.

Anar al començament de la pàgina

Indicacions per als professors a l'hora de confeccionar i preparar els exàmens

Fletxeta Exàmens monoresposta o multiresposta

Cada pregunta pot tenir des d'una opció de resposta (A) fins a cinc (A, B, C, D, E). Totes les preguntes han de tenir el mateix número d'opcions.

Exàmens monoresposta: cada pregunta té una única resposta vàlida. Si l'estudiant ha marcat aquesta resposta, es considera que és correcta.

Exàmens multiresposta: cada pregunta pot tenir més d'una resposta vàlida. Per obtenir els resultats, el professor haurà de decidir com puntuen les preguntes. Existeixen dues possibilitats:

ciflon La pregunta es considera ben contestada només si l'estudiant ha marcat totes les respostes vàlides.

ciflon La pregunta es considera parcialment contestada si l'estudiant ha marcat alguna de les respostes vàlides. Es puntua proporcionalment.

Fletxeta Número de preguntes

Es recomana que l'examen no excedeixi de 100 preguntes. En aquest cas, la numeració de les preguntes és la que figura a la dreta de les caselles. S'observa que hi ha dues fileres per cada pregunta: la filera superior és per marcar les respostes i la filera inferior per anul·lar els marcatges erronis.

Si l'examen a preparar té més de 100 preguntes (el màxim són 200), s'haurà de tenir en compte que només es disposarà d'una filera per cada  pregunta, ja que en aquest cas la numeració de les preguntes és la que figura a l'esquerra de les caselles.

Fletxeta Tipus d'examen

Es poden preparar fins a 9 models diferents d'exàmens per distribuir als estudiants. En aquest cas, és necessari enumerar de l'1 al 9 (la permuta 0 no és vàlida) els fulls de resposta mitjançant la casella PERMUT de l'encapçalament.

El dia de la correcció, el professor haurà de portar una plantilla per cada model diferent d'examen. La plantilla haurà de portar marcada tota la filera del 9 de la casella DNI.

Fletxeta Penalització de les preguntes incorrectes

La lectora no admet decimals, funciona per fraccions: pot restar des de 1/1 fins a 1/9, és a dir des de 1 punt màxim fins a 0,11 mínim. No accepta altres combinacions.

Anar al començament de la pàgina

Indicacions que el professor ha de donar als estudiants a l'hora de realitzar els exàmens

Fletxeta Encapçalaments del full de respostes


Projecte lectora 2


Encapçalament 1, omplir les dades amb lletra clara sobretot el nom i cognoms.

Encapçalament 2, és obligator¡ omplir les següents caselles per poder corregir l'examen: 

  • NIS (sense la lletra U), el NIS es troba a la cara posterior del carnet de l'estudiant.

projecte lectora carnet 4

 

El camp NIS ha d'estar marcat en la seva totalitat,  amb la numeració alineada a la dreta. No afegirem zeros a l'esquerra si la xifra és inferior al número de caselles.

Projecte lectora NIS2

  • Grup (si així ho indica el professor)
  • PERMUT (en cas que hi hagi diferents models d'exàmens) 
  • DNI (sense la lletra), els estudiants sense DNI hauran de marcar el mateix número de document que van aportar per matricular-se (passaport, NIE...) també sense lletres)

 

Fletxeta Instrumental de marcatge

És obligatori marcar les respostes amb llapis molt negre (número 1, 2), o bé amb bolígraf o retolador negre, i no utilitzar altres colors ni cap tipus de líquid corrector (Tipp-Ex).

Fletxeta Marcatge de les respostes

Per marcar una casella, és necessari omplir-la completament i, a més, és convenient no fer cap marca fora dels límits de la casella ni escriure als marges del full o a sobre del codi de barres de l'esquerra. Una marca fora de lloc o que sobresurti dels límits de la casella, pot suposar una resposta errònia.

En exàmens de fins a 100 preguntes, la numeració de les preguntes és la que figura a la dreta de les caselles. Per cada pregunta es disposa de dues fileres de caselles. La filera superior és per marcar les respostes correctes. La segona filera serveix exclusivament per anul·lar la resposta errònia que s'ha introduït a la primera filera. No s'ha de marcar mai la resposta correcta a la segona filera.

Exemples:

Exemple

La resposta marcada és la B

Exemple

La resposta marcada és la D; la B ha quedat anul·lada

Exemple

NO HI HA MARCADA CAP RESPOSTA CORRECTA
(tant la B com la D són respostes anul·lades)

En exàmens de més de 100 preguntes, la numeració de les preguntes és la que figura a l'esquerra de les caselles. Per a cada pregunta es disposa només d'una filera de caselles. En aquest cas, l'examen s'ha de fer amb llapis i els errors s'han d'esmenar amb una goma d'esborrar. Mai s'han de rectificar les respostes amb típex!

Anar al començament de la pàgina

Correcció dels exàmens

Fletxeta Plantilles

L'examen pot ser únic o tenir diferents models. Si s'han definit diferents models, cal preparar una plantilla per a cadascun.

El professor ha de preparar una plantilla del seu examen i portar-la el dia de la correcció, en la qual marcarà les respostes correctes de totes les preguntes. La plantilla no pot contenir respostes rectificades.

Les plantilles han d'estar emplenades amb la informació:

ciflon DNI: cal marcar totes les caselles del número 9
ciflon PERMUT: número de model.
ciflon Grup: si apareix a la plantilla, és obligatori que aparegui als fulls de resposta dels estudiants.

Quan les respostes possibles per pregunta siguin varies, NOMÉS serà correcte la resposta quan l'alumna/e les respongui TOTES: passarem 1 plantilla amb totes les respostes possibles marcades i seleccionarem l'opció MULTIRESPOSTA.

Quan les respostes possibles per pregunta siguin varies, NOMÉS serà correcte la resposta quan l'alumne/a respongui a UNA d'elles: passarem tantes plantilles com respostes possibles i seleccionarem les opcions RESPOSTA ÚNICA (hi ha més d'una resposta vàlida).

Fletxeta Puntuació

 

En el moment de la correcció es podrà decidir:

 

ciflon La puntuació màxima de l'examen
ciflon La penalització per a cada pregunta errada
ciflon Si les preguntes en blanc també penalitzen
ciflon El nombre de decimals amb què es vol obtenir la nota (0 a 2).

Fletxeta Incidències

 

En el moment de corregir, cal notificar si hi ha incidències de qualsevol tipus:
ciflon Si hi ha preguntes anul·lades.
ciflon Si hi ha preguntes que tenen més d'una resposta vàlida, tot i que inicialment s'hagués pensat que només hi hauria una resposta vàlida (en examen monoresposta). En aquest cas, no marqueu les altres respostes a la plantilla (la persona que faci la correcció ja ho indicarà al seu moment).
ciflon Altres incidències que es puguin produir.

Fletxeta Resultats

Es lliuraran els resultats de l'exàmen en format excel per CAU i (només si ho sol·licita el professor) en paper:

ciflon Llistat de resultats.
ciflon Llistat de notes.
ciflon Característiques de les preguntes.
ciflon Informació estadística.

Si hi ha cap incidència posterior (falten dades, es vol tornar a demanar el fitxer, etc.) s'ha de comunicar via CAU.

 

Enquestes

Hi ha la possibilitat d'extreure estadístiques d'enquestes, en forma de prova anònima. En aquest cas no hi ha penalització ni identificació dels alumnes, ja que el que ens interessa són les respostes que s'han fet a cada pregunta.

 

Anar al començament de la pàgina