Resultats de l'estudi del Curs d'Introducciˇ a la Universitat (UPF)

 

El disseny del Curs d'Introducció a la Universitat de la UPF inclou el seu desenvolupament i l'avaluació del seu impacte. Aquest estudi es va iniciar l'any 2010 i es repeteix cada any. L'objectiu general és obtenir evidències, en forma d'indicadors, que permetin conèixer com valora l'alumnat de primer curs l'experiència formativa.

L'anàlisi té com a objectius:

  • Identificar quin és el grau de satisfacció de l'alumnat en relació amb el Curs.
  • Generar indicadors respecte el nivell en què es perceben quines competències s'assoleixen i com aquestes han estat un mecanisme en la seva adaptació.
  • Obtenir evidències respecte el grau en què el Curs ha facilitat el desenvolupament de les competències contextuals, digitals (informacionals i informàtiques) i metodològiques proposades.

L'estudi empra tècniques quantitatives i qualitatives a través d'una enquesta que és l'instrument de recollida de dades. És rellevant el foment de la participació a fi d'obtenir resultats representatius.

Els indicadors al voltant dels que s'organitza l'estudi són: :

  • Grau de satisfacció: ens permet conèixer quina és l'opinió respecte el Curs.
  • Grau d'aprenentatge: mostra en quin nivell s'assoleixen les competències proposades i la valoració de les mateixes.
  • Taxa d'abandonament: fa referència al nombre d'abandonaments durant el primer curs i en el conjunt de la titulació.
  • Taxa de rendiment: mostra el nombre d'assignatures superades respecte el nombre total de crèdits matriculats.

 

INDICADORS

CONCLUSIONS 2010-2015

 

Indicador 1
Grau de satisfacció

 

Els resultats són bastant similars al llarg dels anys estudiats. La resposta per part dels estudiants és positiva i en cap cas se situa per sota del 5. L'alumnat considera que el Curs és útil per a facilitar la seva adaptació a la Universitat.

 

Indicador 2
Grau d'aprenentatge

 

Respecte a les competències assolides pels estudiants, durant els primers anys, les més valorades van ser les informàtiques amb un suport del 31%. No obstant això, aquesta tendència s'ha invertit i en l'últim estudi del període 2015-2016 i les més valorades passen a ser les de caire informacional (27%) i les metodològiques (25%).

 

 

Indicador 3
Taxa d'abandonament


La taxa d'abandonament a primer curs ha anat  disminuint de forma progressiva des del 2010 fins al 2015, situant-se al voltant del 10%. Al curs acadèmic 2015-2016 hi ha hagut un repunt fins al 12.6%. D'altra banda,  la taxa d'abandonament global sí que ha seguit una tendència clara: des del 2010 fins avui ha disminuït en més de 3 punts, baixant del 27%  al 24%.


Indicador 4
Taxa de rendiment

 

Els valors són positius amb una tendència incremental, al 2010 es trobava al 82% i actualment ha augmentat fins al 90%.