Secretaria General
Secretari general: Pelegrí Viader Canals
Secretària general adjunta: Montserrat Vives Cruells
Adreça postal:

Universitat Pompeu Fabra
Edifici Mercè
Plaça de la Mercè, 10-12
08002 Barcelona
Contacte:

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02
A/e: secretari.general@upf.edu / secretaria.general@upf.edu

La Secretaria General, a més de les competències que li atorga l'article 56 dels Estatuts de la UPF i que són:

 • Assistir el rector o rectora en el desenvolupament de les seves funcions i actua com a fedatari o fedatària dels acords dels òrgans dels quals és secretari o secretària.
 • Exercir la secretaria del Claustre, del Consell de Govern, del Consell de Direcció i d'aquells altres òrgans que es determinin en aquests Estatuts o en les normes internes.
 • Tenir cura de la protecció, la custòdia i l'expedició dels documents i les certificacions de les actes d'aquests òrgans de govern de la Universitat, llevat del Consell Social, i donar directrius als òrgans col·legiats d'àmbit particular i a les altres comissions sobre aquests processos i sobre la comunicació a la Secretaria General de la certificació dels seus acords.
 • Garantir la comunicació i la publicitat dels acords presos pels òrgans d'àmbit general de la Universitat i donar directrius als altres òrgans per donar publicitat dels seus acords.
 • Elaborar la memòria anual de la Universitat.
 • Dirigir la Secretaria General, el Registre General i l'Arxiu de la Universitat.
 • Presidir la Junta Electoral i dirigir o coordinar, si escau, l'administració electoral prevista en aquests Estatuts i en el reglament electoral de la Universitat.
 • Totes les altres funcions que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts i els reglaments que els desenvolupin o que li deleguin o encomanin el rector o rectora i el Consell de Govern.
Coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:
 • Desenvolupament estatutari i normatiu.
 • Relacions ordinàries amb el Síndic de Greuges de la UPF.
 • Relacions dels òrgans acadèmics i els serveis administratius amb el Consell Social, llevat de les especials relacions amb el president o presidenta del Consell, que corresponen al rector, així com l'execució dels acords d'aquest òrgan, que també correspon al rector. També se n'exclouen les relacions referents al personal i al pressupost del Consell Social, que corresponen al gerent.
 • Coordinació dels processos de creació de centres, departaments i instituts universitaris de recerca.
 • Procediments d'adscripció de centres docents i instituts universitaris de recerca.
 • Coordinació de centres docents d'ensenyament superior adscrits.
 • Delegats d'estudiants, associacions d'estudiants i relacions amb el Consell d'Estudiants de la UPF (CEUPF).

Per resolució del rector de 28 de setembre del 2015 el Secretari General té assignades les funcions corresponents al vicerectorat d'Economia i Projectes Estratègics i delegades les competències previstes en l'article 5 de la Resolució del rector de 4 de juny del 2013 de delegació de competències en els vicerectors i en el Secretari General.

De la Secretaria General depenen:

L'Arxiu
El Registre General

Nota biogràfica:

Pelegrí Viader

Doctor en Matemàtiques per la UPC (1994) i professor titular de Matemàtica Aplicada del Departament d'Economia i Empresa de la UPF. Després d'una etapa com a professor a l'escola secundària pública i privada s'incorpora a la UPF l'any 1991, on col·labora en la creació de l'Escola d'Estudis Empresarials, de la qual va ser director des del 1999 fins al 2002.

Més endavant ha ocupat diversos càrrecs de gestió a la UPF, el més rellevant dels quals és el de vicerector de Comunitat Universitària entre els anys 2005 i 2008.

La seva recerca es produeix en diversos camps: la matemàtica pura en l'anàlisi i la teoria de nombres i la història de les matemàtiques al voltant dels matemàtics francesos del segle XVII i l'economia, amb alguna petita contribució a la teoria de l'oligopli.

Ha estat membre de la Societat Catalana de Matemàtiques (filial de l'Institut d'Estudis Catalans), on ha participat activament per impulsar l'interès per les matemàtiques entre els més joves, amb activitats com les proves Cangur o les Olimpíades Matemàtiques. 

Darrerament ha estat el coordinador de la UPF del màster Interuniversitari de Formació de Professorat de Secundària, que la UPF imparteix conjuntament amb la UOC