Serveis de reprografia


reprografia

Servei de reprografia àrees docents i administratives
Funció d'impressora
Equips d'autoservei a les diferents àrees docents
Centres de reprografia
Tarifes de preus
Què fer si...

 

 

 

 

Servei de reprografia, àrees docents i Administratives

La gestió del servei de reprografia de les àrees docents i administratives de la UPF és prestat per l´empresa CANON; es regula per l´expedient de contractació 03/05-03, el qual ha tingut successives pròrrogues, sent l'última data vigent la de 30 de juny del 2013.

D´acord amb aquest contracte, TOTS els equips instal·lats a les dependències de la Universitat són de tecnologia digital i atenen a dues característiques principals:

Equips d'autoservei: Tret de l'edifici PRBB, són equips OCE, models 3145 i 3165, amb una velocitat de copiat de 45 còpies per minut i capaços d'assumir una mitjana mensual de 50.000 còpies. S'ubiquen a passadissos, halls i zones específiques de reprografia, per a ús d'alumnes, professorat i administració. Aquests equips s'activen amb targeta, què s'adquireix i es recarrega als centres de reprografia i/o expenedors automàtics.

Equips multifuncionals: Principalment ubicats dins de les unitats administratives i també a l'edifici PRBB. Comercialment denominats Kyoceras, el seu model variarà  segons la velocitat de copiat, que oscil·la entre 15 i 20 còpies per minut. El seu funcionament es lliure o bé s'activa amb un codi de facturació preestablert. Aquests equips tenen, a més de les funcions de fotocopiat i impressió, les d'escàner i fax.

 

 

Funció d´impressora

Tots els equips estan connectats a la xarxa informàtica de la Universitat, de manera que es poden enviar ordres d´impressió des de qualsevol ordinador ubicat a dependències de la UPF a qualsevol de les fotocopiadores-impressores.

fup

 

Equips a les diferents àrees docents

La distribució dels diferents equips es basa en funció de la seva àrea d´influencia; la determinació del model més adequat per a cada ubicació es basa en el promig de còpies i impressions realitzades durant els últims dos anys.

La distribució d'equips, per edificis, és la següent:


OCE

Kyocera

Expenedors

Campus Ciutadella
Jaume I

10

7

2

Roger de Llúria

9

4

1

Ramon Turró

1

Mercè Rodoreda

2

Campus del Mar
PRBB

5

Doctor Aigüader

5

2

Campus del Poblenou
Tallers

5

La Fàbrica

4

1

1

La Nau

1

Roc Boronat

2

12

2

Tànger

2

1

Mercè

3

9


Les fotocopiadores d´autoservei s´activen amb una targeta recarregable; les de professorat/administració es recarreguen als centres de reprografia i les d´alumnes també es poden recarregar a les màquines expenedores/recarregadores ubicades a cada edifici.


fup

Centres de reprografia

Cada Àrea disposa d´un centre de reprografia:
- Campus Ciutadella: edifici Jaume I
- Campus del Poblenou: edifici Roc Boronat, al costat de la botiga Abacus
- Campus del Mar: edifici Dr. Aiguader, 80

Els centres de reprografia de cada Àrea es troben preparats per rebre treballs a través de la xarxa informàtica de la UPF, i sol·licitats pels centres, departaments, facultats i administració de la Universitat.

Els horaris d´obertura dels centres de reprografia són els següents:

- Centres de Ciutadella i Campus del Poblenou:
De dilluns a dijous: de 9 a 14 i de 15 a 18 hores
Els divendres: de 9 a 15 hores
Durant les dues primeres setmanes de cada trimestre acadèmic, l´horari serà de 9 a 14 i de 15 a 19 hores, de dilluns a divendres.

- Centre de Mar:
De dilluns a divendres: de 9 a 11 hores
Dimarts i dijous: també de 16 a 18 hores

Durant els períodes en què no hi hagi docència, els centres realitzaran un horari continuat de 8 a 15 hores.

fup

 

Tarifes de preus

Consulteu les tarifes aquí

fup

Que fer si...

Les incidències dels equips es canalitzen a través dels centres de reprografia de cada campus; les corresponents a l'edifici Mercè es canalitzen a través de la seva recepció.
En tots els casos es fa una revisió a primera hora del matí i una segona revisió al migdia.
Els equips amb incidències o fora de servei han de portar un avís indicant el problema i la data i hora en què ha estat avisat el servei tècnic.
Això no obstant, es demana la col·laboració de tots els usuaris si detecten un mal funcionament en un equip, els quals podran comunicar la incidència trucant a l'extensió telefònica 1694. La coordinació general del servei es duu a terme des del centre de reprografia de Jaume I. Extensió telefònica: 1694; mail: oce.gpat@upf.edu

fup