Sortides a l'estranger

  • Les sortides organitzades pels estudis dins el territori nacional estan cobertes per l'assegurança escolar. 

  • Quan les sortides organitzades pels estudis siguin a l'estranger serà responsabilitat de cada estudiant sol·licitar a l'Institut de la Seguretat Social la tarja d'assistència sanitària a l'estranger ja que els hi són d'aplicació els reglaments comunitaris.