Formulari d'Incidències

El Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica garanteix l'anonimat del comunicant durant tot el procés de gestió i de resolució de la queixa o incidència.

Nom i cognoms
Adreça electrònica
Telèfon de contacte
NIA
Estudis
Assignatura
Grup i subgrup
Objecte de la queixa o incidència
Data de la queixa o incidència
Declaro sota la meva responsabilitat que aquestes dades són certes i correctes