Seguretat lingüística

La seguretat lingüística és un concepte essencial en el procés d'implantació del multilingüisme a la UPF en la mesura que és el fonament que ha de garantir en tot moment i, independentment de qualsevol circumstància, que les activitats acadèmiques seran en la llengua en què s'hagi anunciat que s'impartiran i que aquesta opció lingüística no es modificarà sota cap concepte, ni serà objecte de negociació entre estudiants i professors, perquè justament aquest fet crearia inseguretat lingüística.

D'acord amb el principi de seguretat lingüística, les activitats acadèmiques i els materials de curs, inclosos els enunciats dels exàmens, s'han d'impartir i distribuir durant tota la seva durada en la llengua que s'hagi indicat prèviament. Una conseqüència directa d'aquest principi és que la llengua de la docència és una informació pública i vinculant que tothom ha de conèixer amb prou antelació.

Des de la implementació del Pla d'Acció pel Multilingüisme (2007), el Govern de la UPF treballa per garantir la transparència informativa en relació amb la publicació de les llengües de la docència, i el concepte de la seguretat lingüística n'és l'objectiu final. Per tal que el principi de seguretat lingüística sigui efectiu i es compleixi realment, s'establiran els mecanismes oportuns per conèixer en tot moment els eventuals incompliments d'aquest precepte i canalitzar les possibles incidències, ja sigui a través dels deganats o departaments respectius i/o de la Delegació per a la Promoció Lingüística.