Programa de Suport per al Multilingüisme a la docència

Iniciat el desplegament del Pla d'Acció Pel Multilingüisme (PAM), i d'acord amb els criteris de la programació universitària de la Generalitat de Catalunya, que preveuen l'exigència del coneixement d'una tercera llengua, preferentment l'anglès, s'ha vist la necessitat de crear un programa d'ajuts que té com a objectiu prioritari facilitar al PDI la millora de les competències lingüístiques, en particular de l'anglès, als estudis de grau que s'imparteixen als centres.

Des del curs 2008-2009 amb la implantació dels nous graus, aquest programa d'ajuts s'ha concretat en el programa del suport al multilingüisme en la docència (anglès) que ha estat vigent durant tres anys.

Programa de Suport al Multingüisme a la Docència (Anglès-Curs 2010-2011)

A partir dels curs acadèmic 2012-2013, les actuacions corresponents a la millora de les competències lingüístiques es vehiculen a través del PlaQuid.

Actualment, hi ha vigent el programa de suport al multilingüisme a la docència en català.