Política lingüística de la UPF

La UPF és una universitat catalana multilingüe, integradora, amb clara vocació internacional, que s'ha fixat el repte de crear nous espais de comunicació en l'entorn universitari català i a la nostra societat. El català -llengua pròpia i oficial de la UPF-, el castellà -cooficial- i l'anglès són les llengües de comunicació i treball acadèmic per excel·lència, a més de vehicle de projecció cap a altres entorns acadèmics més enllà d'Europa.

La UPF ha posat les bases per a una convivència harmònica de les llengües a la Universitat, des de l'òptica de servei a la societat catalana, dibuixant un horitzó de multilingüisme a curt i a mitjà termini, basat en el Pla d'Acció pel Multilingüisme a la UPF, que es va aprovar a final del curs 2006-2007, que s'ha començat a aplicar a partir del curs 2007-2008, i que té una vigència de sis anys, fins l'any 2013.

A partir de la implementació del PAM, es desprèn diversa normativa específica d'interès que es pot consultar aquí mateix. De la mateixa manera, es pot consultar el document Regulació i Foment de l'Ús del català a la Universitat Pompeu Fabra. Es tracta d'un document anterior al PAM, aprovat l'any 2000, que es pot considerar com el seu antecedent.