Política lingüística de la UPF

La UPF és una universitat catalana multilingüe, integradora, amb clara vocació internacional, que s'ha fixat el repte de crear nous espais de comunicació en l'entorn universitari català i a la nostra societat. El català -llengua pròpia i oficial de la UPF-, el castellà -cooficial- i l'anglès són les llengües de comunicació i treball acadèmic per excel·lència, a més de vehicle de projecció cap a altres entorns acadèmics més enllà d'Europa.

Aquí parlem d'una manera de sentir i de fer servir les nostres llengües dels països veïns, l'anglès com a llengua internacional, les llengües de les comunitats que ens visiten i altres llengües d'arreu del món, amb rigor acadèmic i atenent a la internacionalització i a les necessitats comunicatives específiques.

La UPF ha posat les bases per a una convivència harmònica de les llengües a la Universitat, des de l'òptica de servei a la societat catalana, dibuixant un horitzó de multilingüisme a curt i a mitjà termini, basat en el Pla d'Acció pel Multilingüisme a la UPF, que es va aprovar a final del curs 2006-2007. Es va començar a aplicar a partir del curs 2007-2008 amb una vigència de sis anys fins l'any 2013.

Actualment, des del vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica, juntament amb la Unitat de Coordinació per a la Gestió del Multilingüisme, s'està treballant en una segona fase del PAM que reculli les línies estratègiques fixades per l'equip de Govern de la UPF, en el marc del Pla Estratègic 2015-2025.

A partir de la implementació del PAM, es desprèn diversa normativa específica d'interès que es pot consultar en diferents apartats d'aquesta web. De la mateixa manera, es pot consultar el document Regulació i Foment de l'Ús del català a la Universitat Pompeu Fabra. Es tracta d'un document anterior al PAM, aprovat l'any 2000, que es pot considerar com el seu antecedent.