Les llengües en el Grau

En el document Marc general i criteris per a la programació universitària de Catalunya, concretament a l'apartat de requisits que han de satisfer les propostes de nous ensenyaments, s'especifica que les Universitats han de preveure, en el context de les competències generals de la titulació, l'exigència del coneixement d'una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat i en consonància amb les necessitats que tindran els titulats en cada ensenyament i han d'especificar els mecanismes que facilitaran aquest aprenentatge i les formes d'avaluació que s'han previst.

Amb aquest objectiu, la Universitat Pompeu Fabra, s'ha dotat del Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM), amb un seguit d'actuacions respecte a les llengües, que estan plenament en consonància amb els criteris de la programació universitària de la Generalitat de Catalunya.

La UPF considera que els seus estudiants, amb caràcter general, han d'estar en condicions de tenir un nivell de coneixements de la llengua anglesa equivalent al nivell B2 en iniciar el tercer curs dels seus estudis. Aquest és el nivell exigible per poder cursar els continguts acadèmics en llengua anglesa, previstos per al tercer i quart curs, i també per poder accedir, amb èxit, a la mobilitat i a les pràctiques internacionals. Per això, s'ha establert un sistema d'avaluació específic, que comporta tot un mecanisme d'acreditació de nivell, que inclou dues proves: la PDL (Prova de Diagnòstic Lingüístic) i la PCCL (Prova Certificadora de la Competència Lingüística).