La tesi doctoral


 

Inscripció de la tesi doctoral

 

La superació de la defensa del projecte de tesi donarà lloc a la inscripció de la tesi en el registre de l'IUHJVV.

 

Seguiment de la tesi                       

 

Un cop aprovat el projecte de tesi, la Comissió Permanent de l'IUHJVV, d'acord amb la Comissió del POP  en Història del Departament d'Humanitats, nomenarà un director de tesi tenint en compte la proposta per escrit del doctorand, nomenament que pot recaure en la mateixa persona que ha exercit de tutor. En cas que es proposi  com a director de tesi una persona diferent, caldrà que la proposta disposi del vist-i-plau del tutor i del nou director. Amb tot, el doctorand podrà sol·licitar canvi de direcció de la tesi a la comissió del programa.

Els directors de tesi han de ser doctors del Departament d'Humanitats amb experiència investigadora acreditada. A petició del doctorand es podrà nomenar com a director de tesi un doctor que no pertanyi al Departament. En aquest cas, la Comissió Permanent nomenarà un tutor de tesi entre els membres del Departament.

Quan el tema ho requereixi, s'admetran codireccions de tesi entre membres del Departament i acadèmics d'altres  institucions espanyoles o estrangeres.

Es desaconsella que un mateix professor dirigeixi alhora més de quatre tesis doctorals.

Durant els tres anys de durada  d'elaboració del treball d'investigació, el director i el doctorand acordaran el ritme i el procediment de les sessions de tutoria, ja siguin presencials o mitjançant  correu electrònic.

Al final de període lectiu de cada curs acadèmic, els directors de tesis redactaran un informe sobre  les activitats del doctorand, el progrés en la recerca i les perspectives futures de la mateixa. Els informes seran enviats a la Comissió de la UPF competent en la matèria.

 

Seminaris de tesi

 

El doctorand, cinc mesos abans de dipositar la tesi a la UPF haurà d'exposar en una sessió de treball del Seminari els objectius, la metodologia, les fonts i els resultats provisionals de la tesi.  A les sessions hi seran convocats especialment els professors amb més experiència en l'àrea d'investigació de la tesi, així com el director/directora de la tesi. També es podran convidar professors d'altres departaments que puguin fer aportacions significatives.

El coordinador del doctorat, o la persona en qui delegui, elaborarà, si escau, un informe sobre la sessió i el farà arribar a l'estudiant i al director de tesi, a fi que les observacions siguin tingudes presents en la tesi. L'informe serà tingut en compte en l'avaluació final sobre el progrés del doctorand.

 

La tesi doctoral

 

Quan el doctorand, d'acord amb el director de la tesi (o, en el seu cas, el tutor), consideri que està en condicions de defensar-la ho comunicarà, a través de la Secretaria de l'IUHJVV, a la Comissió Permanent, la qual per autoritzar el seu dipòsit tindrà en compte: l'informe de la sessió de Seminari de tesi i criteris generals de qualitat com ara les possibilitats de publicació per editorials que disposin de sistemes d'avaluadors externs o per revistes de reputació acreditada.

La Comissió Permanent, d'acord amb el director de la tesi, elaborarà una proposta de composició del tribunal que ha de jutgar la tesi.

La tesi haurà de seguir les pautes generals d'estructura i edició establertes per la UPF (http://www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/tesism/presentar.html).

 

Tutoria de tesi

 

L'estudiant ha d'abonar el preu públic corresponent a la tutoria de tesi el curs acadèmic següent a aquell en què ha superat la defensa del projecte

de tesi i els cursos successius fins al dipòsit de la tesi, incloent el curs acadèmic en què es faci el dipòsit.

 

Doctorat amb Menció Europea


En cas que el doctorand manifesti la seva intenció d'obtenir la menció de Doctor Europeu i compleixi les condicions per obtenir-la, la Comissió Permanent demanarà les dues avaluacions externes de la tesi a persones que pertanyin a alguna institució estrangera d'un Estat membre de la Unió Europea. I inclourà en la proposta de nomenament del tribunal a un acadèmic vinculat a una institució estrangera de la Unió Europea que no sigui un dels avaluadors externs de la tesi.


 

Règim de permanència

  

D'acord amb la normativa de doctorat de la UPF, la tesi doctoral s'ha de dipositar abans de finalitzar el tercer curs acadèmic des que l'estudiant ha

inscrit el projecte de tesi en la modalitat a temps complet, i abans de finalitzar el sisè curs acadèmic en la modalitat a temps parcial.