Doctorat en Hist˛ria


Direcció del Programa de Doctorat en Història: Dr. Josep M. Delgado Ribas

Programa amb la Menció de Qualitat de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat (ANECA)

 

Presentació

Objectius docents

Professorat

Estructura del Programa de Doctorat

Línies de recerca del Programa de Doctorat

Admissió

Tutories

Seminari de Recerca

Estructura i avaluació del Projecte de tesi doctoral

Activitats formatives i seguiment de l'estudiant

Règim de permanència


Presentació

El Programa de Doctorat en Història s'inscriu en una de les línies d'avenç historiogràfic més innovadores dels darrers vint anys, la World History, Global History o Història del Món, que es pot qualificar com l'esforç més recent de la nostra disciplina per entendre i interpretar els canvis profunds que pateix la societat actual.

Aquesta nova àrea d'especialització ha donat lloc durant els últims deu anys a l'aparició de programes de doctorat i màsters en prestigioses universitats americanes: Universitat de Minnesota (1994), Universitat de Hawaii (1995), Universitat Johns Hopkins (1995), Universitat de Califòrnia a Santa Cruz (1995), Universitat Estatal de Nova York (1996), Universitat de Califòrnia a Riverside (1997), Universitat Northeastern a Boston (1997), Universitat de Washington (1998), Universitat d'Arizona,(1998), etc., per estendre's des de començaments del segle XXI a universitats de tot el món.

Es tracta d'un programa sense cap referent a Catalunya ni a Espanya, on les línies bàsiques de la recerca o bé parteixen d'una segmentació en compartiments cronològics estancs -Història antiga, moderna i contemporània-, o bé s'especialitzen per àrees geogràfiques d'estudi preferent o per la temàtica tractada -Història econòmica, política, social o institucional. Es posa un èmfasi especial a demostrar les interaccions de les influències ètniques, nacionals o culturals en esdeveniments o situacions concretes i explicar quines condicions, accions i motivacions contribueixen al conflicte o a la cooperació entre els pobles del món. En el fons, fer evident com el present procés de globalització, entès com a conjunt d'interconnexions polítiques, econòmiques i culturals entre els pobles del món té profundes arrels en el passat.

La proposta és viable perquè els grans temes que tracta la World History coincideixen a grans trets amb les línies de recerca prioritàries desenvolupades en el marc de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (en el marc del Departament d'Humanitats) durant els darrers deu anys: colonialisme i postcolonialisme, diàspores, història de les classes subalternes o relacions entre Europa i la resta del món. El Màster en Història del Món s'ha orientat en aquesta direcció.

Això no obstant, en el Doctorat tenen cabuda altres línies de recerca de caràcter temàtic o cronològic més puntual o bé referides a l'àmbit espanyol o català.

 

Objectius docents

Els objectius docents del programa de Doctorat en Història són:

 • Capacitat i destresa en la cerca, valoració i crítica de les fonts històriques.
 • Capacitat de presentar de forma oral i escrita els temes i problemes estudiats
 • Capacitat de comprensió sobre conceptes com a cronologia, canvi en el temps, causalitat i periodització, per analitzar i mostrar les connexions entre pautes de canvi històric i continuïtat en diverses parts del Món.
 • Habilitat per identificar i descriure períodes històrics significatius, pautes de civilització i processos de canvi econòmic, polític, social i religiós.
 • Capacitat per desenvolupar el coneixement sobre com ha estat interpretada la identitat en cultures i societats mitjançant la família, el parentiu, la religió, el gènere, l'etnicitat, la classe, la nacionalitat o l'estatus.
 • Capacitat per a demostrar les interaccions de les influències ètniques, nacionals o culturals en esdeveniments o situacions concretes.
 • Capacitat per a explicar quines condicions, accions i motivacions contribueixen al conflicte o a la cooperació entre els pobles del Món.
 • Habilitat per distingir entre sistemes econòmics i polítics regionals, estatals i globals i explicar com interactuen en el llarg termini.
 • Capacitat per mostrar com el present procés de globalització, entès com a conjunt d'interconnexions polítiques, econòmiques i culturals entre els pobles del món, té profundes arrels en el passat.

 

Professorat

  

Estructura del Programa de Doctorat

El Doctorat en Història de la UPF s'inscriu dintre del marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, i es divideix principalment en dues etapes:

 • 1a etapa: l'alumnat ha de superar 10 crèdits, 5 dels quals es corresponen amb l'assistència obligatòria a diferents seminaris i conferències i 5 amb la superació del Projecte de Tesi.
 • 2a etapa: un cop inscrita la tesi doctoral, comença el període de recerca amb un termini de tres anys per a l'elaboració i defensa de la mateixa. 

L'avaluació del Projecte de Tesi es farà mitjançant la defensa d'aquest davant d'un tribunal constituït per 3 membres, que formen una comissió única per tal de garantir la homogeneïtat de les avaluacions.

Amb l'elaboració d'aquest projecte es pretén assolir:

 • Capacitat i destresa en la cerca, valoració i crítica de les fonts històriques.
 • Capacitat de presentar de forma oral i escrita els temes i problemes estudiats
 • Capacitat de comprensió sobre conceptes com la cronologia, canvi en el temps, causalitat i periodització, per analitzar i mostrar les connexions entre pautes de canvi històric i continuïtat en diverses parts del món

En la mateixa línia d'investigació, el Màster en Història del Món precedeix aquest doctorat.

  

Línies de recerca del Programa de Doctorat

 • Arqueologia Fenícia
 • Protohistòria mediterrània
 • Sistemes colonials a la Mediterrània Antiga.
 • Historia de les dones en l'Antiguitat
 • Arqueologia i història del paisatge
 • Els comtats catalans i l'Europa carolíngia.
 • Justícia i violència a Catalunya en els segles IX-XII
 • La comunitat rural i la vila-mercat en la Catalunya medieval
 • Les crisis de subsistència a Europa.
 • Catalunya Moderna:  economia, política, societat i institucions.
 • La indústria abans de la fàbrica
 • Comerç i consum de béns durables (abans de la industrialització)
 • Repercussió econòmica del canvi polític i institucional (Espanya ss. XVIII-XIX)
 • Història de Xina: Relacions entre Xina i Europa en el llarg termini.
 • Història comparada de l'imperi colonial espanyol.
 • Colonització i descolonització des d'una perspectiva comparativa: Magreb, Llatinoamèrica i el Carib, Filipines i el Sud-est asiàtic en els segles XVI-XX.
 • Història política i cultural de Catalunya i Espanya en el segle XIX.
 • Història de Espanya en el segle XX.
 • Història política i social de la Europa central i oriental als segles XIX i XX.
 • L'Espanya moderna en el context europeu (segles XVII-XVIII)
 • Federació i confederació en l'àmbit hispànic (segles XIX-XXI)
 • Nació, estat, sobirania en el món contemporani        

 

Admissió

La Comissió Permanent de l'IUHJVV, d'acord amb la Comissió POP en Història del Departament d'Humanitats, decidirà quins alumnes són admesos en el Programa de Doctorat després de valorar el seu expedient i  l'adequació de la seva línea d'investigació a les línies del doctorat i, d'acord amb l'oferta de places.

  

Tutories

Un cop formalitzada la matrícula del doctorat  s'assignarà un tutor a cada estudiant. S'intentarà que cada professor no sigui tutor de més de dos estudiants.

 

Seminari de Recerca 

Els estudiants de doctorat en període de formació s'hauran de matricular en una de les assignatures optatives establertes cada curs, ofertes en el Màster d'Història del Món.

El professor avaluarà l'estudiant d'acord amb les pautes i exigències de treball acordades amb aquest en iniciar-se l'assignatura.

 

Estructura i avaluació del projecte de tesi doctoral

 

En la sessió informativa d'inici de curs, posem a disposició dels estudiants un document que exposa detalladament l'estructura, les casracterístiques, la metodologia i les exigències científiques que ha de cumplir el projecte de tesi doctoral.

L'avaluació consistirà en un acte públic de lectura i defensa del projecte de tesi davant un tribunal durant el primer curs. La lectura del projecte no pot superar en cap cas els 20 minuts. L'estudiant disposarà d'un temps prudencial de 10 minuts com a màxim per donar resposta als comentaris del tribunal. L'aula de la lectura estarà equipada amb projector de PowerPoint, per si el doctorand vol fer-ne ús.

 

Composició del tribunal

D'acord amb la normativa de doctorat de la UPF, el tribunal serà únic per al doctorat en Història i serà aprovat per la comissió del Programa Oficial de Postgrau en Història.

Estarà format per tres membres doctors, entre els quals hi haurà un president i un secretari. Un d'ells pot ser d'una altra universitat. També es nomenaran suplents.

 

Qualificació

D'acord amb la normativa de doctorat de la UPF, el tribunal qualificarà la defensa del projecte de tesi amb "Apte" o "No apte".

El tribunal farà constar la qualificació del projecte de tesi en una acta, la qual serà signada pels tres membres del tribunal.

La qualificació d'apte donarà lloc a la inscripció del projecte a l'IUHJVV.

  

Procediment

1. L'estudiant dipositarà quatre exemplars del projecte de tesi (tres per al tribunal i un per a la secretaria) i en farà la inscripció a la secretaria de l'IUHJVV com a mínim un mes abans de la data acordada per a la lectura.

2. La defensa del projecte de tesi es farà en la data acordada per l'òrgan responsable del doctorat entre el mes de juny i el 10 de setembre de cada curs acadèmic.

3. La secretaria farà arribar al tribunal les còpies del projecte de tesi i en farà difusió mitjançant cartells i el correu electrònic.

4. Una vegada feta la lectura, el president del tribunal lliurarà a la secretaria l'acta de qualificació signada per tots els membres del tribunal.

5. En el cas que l'estudiant superi el projecte de tesi, ha de sol·licitar a la secretaria la inscripció de la tesi doctoral.

 

Activitats formatives i seguiment de l'estudiant

El director de tesi assessorarà i acordarà  amb el doctorand la realització d´altres activitats durant el seu període d´investigació, les quals poden tenir una incidència cabdal en la seva formació. D´entrada, el director avaluarà el bagatge de l´estudiant en el moment d´accedir al programa i procurarà detectar aquells àmbits (bibliogràfics, metodològics, temàtics...) en els quals pot necessitar una formació complementària. A partir d´aquí li farà propostes per solventar els dèficits detectats. També l´assessorarà de cara a la seva assistència a congressos i seminaris i l´aconsellarà sobre les revistes on pot publicar aspectes parcials de la investigació. Finalment, l´assessorarà sobre estades d´investigació en institucions de recerca espanyoles o estrangeres.

 

Règim de permanència

D'acord amb la normativa de la UPF, per als crèdits del període de formació i la defensa del projecte de tesi, els estudiants disposaran d'una única convocatòria per curs acadèmic. En cas de no superar-los, disposaran d'una segona convocatòria en el curs acadèmic següent.

No obstant l'anterior, per continuar els mateixos estudis, els alumnes de primer curs que segueixin un període de formació han de superar, com a mínim, el 50% dels crèdits matriculats. En el cas del doctorat en Història implica que els estudiants han de superar obligatòriament els 5 crèdits del Seminari de Recerca el primer curs.