Junta de Centre

Degà
Vicente Ortún Rubio
Els vicedegans  Jaume Puig Junoy
Ester Oliveras Sobrevias
Teresa Monllau Jaques
El cap d'estudi  Libertad González
Representant dels Antics Alumnes  Ferran Simarro Quetglàs
Professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixin docència al centre
Àrea de coneixement Economia Aplicada  Guillem López Casasnovas 
Àrea de coneixement Fonaments de l'Anàlisi Econòmica  Xavier Cuadras Morató 
Àrees de coneixement d'Empresa Antonio Ladrón de Guevara Martínez
Resta d'àrees de coneixement  Albert Satorra Brucart
Representant dels professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixin docència a la Facultat (a excepció de la diplomatura)
  Jaume Garcia Villar
Maria Teresa Garcia-Milà i Lloveras i
  Gábor Lugosi
Resta de personal acadèmic contractat i del personal investigador en formació del centre Albert Castellanos Mazuel
  María Gundín Castro
Estudiants
Representant de 1r curs Rubén Molina Andreu
Representant de 2n curs

Fernando Gilabert Llabrés (suplent: Ignasi Rebled Lluch)

Representant de 3r curs
Representant de 4t curs Mireia Salazar Gabarró (suplent: Ariadna Jou Fuyà)
Personal d'Administració i Serveis Cristina Gorgues i Griñan

Assisteixen a la Junta amb veu i sense vot

La representant del gerent Cristina Oliva Berini
El secretari acadèmic Sergi Jiménez Martin