Doctorat en Història

Programa de doctorat de l'Escola de Doctorat de la UPF, regulat pel RD 99/2011
PREINSCRIPCIÓ De novembre a juny
DURADA DEL PERÍODE FORMATIU
1 any
DURADA DEL PERÍODE DE RECERCA 3 anys
CALENDARI De l'1-10-2012 al 31 del 5 del 2013
IDIOMES Català, espanyol i anglès
PLACES 30
LLOC DE REALITZACIÓ Campus de la Ciutadella
ORGANITZACIÓ Departament d'Humanitats
Programa amb la Menció de Qualitat de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat (ANECA)  

Presentació

Els estudis de doctorat s'organitzen en dues etapes. Durant la primera, que comprèn el primer curs acadèmic, l'alumne ha de definir el seu projecte de tesi i defensar-lo davant una comissió d'experts -que comprovarà la viabilitat de la recerca proposada-. Durant la segona, un cop validat el projecte, l'alumne ha d'inscriure la tesi, que haurà de presentar dins un termini de tres anys, en el cas que la permanència sigui a temps complet.

Màsters de la UPF que precedeixen a aquest doctorat 

Objectius formatius

Completar la formació d'aquells estudiants que han cursat un màster oficial en Història, com a historiadors que desenvolupen les seves capacitats i destreses en el camp de la recerca fent una tesi doctoral.

Continguts acadèmics

Els estudis de doctorat s'organitzen en dues etapes. Durant la primera, que comprèn el primer curs acadèmic, l'alumne ha de cursar 5 crèdits ECTS i defensar davant una comissió d'experts -que valorarà la viabilitat de la recerca proposada- el seu projecte de tesi doctoral.
En la segona, un cop aprovat el projecte, l'alumne ha d'inscriure la tesi i a partir d'aquest moment començaran a comptar els terminis per presentar-la i defensar-

Línies de recerca del doctorat

 • Arqueologia, Prehistòria i Història del Mediterrani Antic (I): arqueologia fenícia i grega. Contactes culturals, diàspores i sistemes colonials al Mediterrani antic.
 • Arqueologia, Prehistòria i Història del Mediterrani Antic (II): arqueologia de la quotidianitat: estudis de les dones, família i gènere.
 • Arqueologia, Prehistòria i Història del Mediterrani Antic (III): arqueologia social, identitats, comunitats i rituals.
 • Història Medieval (I): història dels comtats catalans a l'Europa carolíngia. 
 • Història Medieval (II): història de la Corona d'Aragó.
 • Història Medieval (i Moderna) (III): una aproximació des de la història del món a la història comparada de la fam i les crisis de subsistència.
 • Història Comparada de l'Imperi Espanyol (I): colonització i descolonització en escenaris europeus, americans, africans i asiàtics (segles XV-XX).
 • Història Comparada de l'Imperi Espanyol (II): història colonial de l'Amèrica ibèrica i història de la formació dels estats llatinoamericans (segles XVI-XIX).
 • Història Comparada de l'Imperi Espanyol (III): història dels imperis moderns i contemporanis (conflictes, contactes i transferències amb l'imperi espanyol).
 • Història d'Amèrica Llatina (Segles XIX i XX).
 • Catalunya i Espanya en l'Europa Moderna (I): història política i institucional de la Catalunya moderna (segles XVI-XVIII).
 • Catalunya i Espanya en l'Europa Moderna (II): l'Espanya moderna en el context europeu (segles XVII i XVIII).
 • Catalunya i Espanya en l'Europa Moderna (III): treball, corporació i professió a l'Europa moderna.
 • Història de Catalunya, Espanya i l'Europa Contemporànies (I): història política, història social, història econòmica i història cultural de Catalunya i d'Espanya (segles XIX i XX).
 • Història de Catalunya, Espanya i l'Europa Contemporànies (II): història comparada dels nacionalismes; federalisme, confederalisme i conceptes de soberania en perspectiva comparada.
 • Història de Catalunya, Espanya i l'Europa Contemporànies (III): història de l'Europa contemporània i les seves relacions amb Catalunya i Espanya: guerra, revolució i contrarevolució a Europa i a Espanya (segles XIX i XX); història d'Alemanya i de les relacions hispano-alemanyes (segles XIX i XX).
 • Història d'Àsia Moderna i Contemporània (I): història de la Xina, història de les relacions sinoeuropees i història de les diàspores xineses.
 • Història d'Àsia Moderna i Contemporània (II): història de les Filipines i de l'imperi espanyol a Àsia (segles XVI-XX).
 • Història d'Àsia Moderna i Contemporània (III): història comparada dels imperis moderns a Àsia; transicions imperials, descolonitzacions asiàtiques i nous equilibris globals (segles XIX-XXI).
 • Investigacions històriques des de la interdisciplinarietat acadèmica (I): història de la ciència i història global.
 • Investigacions Històriques des de la Interdisciplinarietat Acadèmica (II): història del dret i història comparada.
 • Investigacions Històriques des de la Interdisciplinarietat Acadèmica (III): història de l'art i història cultural.

Competències que ha de demostrar el doctor un cop finalitzat el programa

Entre les competències específiques, destacarem:

 • Adquirir un nivell de formació que incorpori el coneixement més avançat d'una de les línies de recerca del doctorat en Història, tant des del vessant teòric com del metodològic.
 • Aplicar els mètodes teòrico-historiogràfics i heurístics adequats.
 • Conèixer la bibliografia especialitzada i les fonts telemàtiques.
 • Saber expressar oralment i per escrit els temes i els problemes plantejats.
 • Identificar i descriure períodes històrics significatius, pautes de civilització i processos de canvi econòmic, polític, social i religiós, amb perspectiva global i comparada.
 • Conèixer que el procés de globalització, entès com el conjunt d'interconnexions polítiques, econòmiques i culturals entre els pobles del món, té arrels profundes en el passat.


Sortides professionals

Ensenyament, recerca, gestió cultural, arxius, museus, món editorial.


Beques o ajuts específics al doctorat

Les ofertes en convocatòries públiques per a estudiants de postgrau del Govern d'Espanya i de la Generalitat de Catalunya