Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge

Programa de doctorat de l'Escola de Doctorat de la UPF, regulat pel RD 99/2011
PREINSCRIPCIÓ De novembre a juny
DURADA DEL PERÍODE FORMATIU
Un curs acadèmic (temps complet [TC]); dos cursos acadèmics (temps parcial [TP])
DURADA DEL PERÍODE DE RECERCA Dos cursos acadèmics (TC); tres cursos acadèmics (TP). La legislació preveu que es pugui sol•licitar una pròrroga d'un curs (TP = dos cursos)
CALENDARI De setembre a juny
HORARI Dedicació a temps complet
IDIOMES Català, espanyol i anglès
PLACES
30
LLOC DE REALITZACIÓ Campus de la Comunicació-Poblenou
ORGANITZACIÓ
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Programa amb la Menció de Qualitat de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat (ANECA)  

Presentació

La finalitat del programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge és formar investigadors en lingüística i en traducció que puguin fer aportacions significatives a la disciplina i que mostrin creativitat, autonomia de criteri i rigor metodològic. Es tracta d'un programa de qualitat (Menció de Qualitat 2003-2011; Menció cap a l'Excel•lència 2011-2014 del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport espanyol), amb una orientació internacional (té un alt percentatge de professors i d'estudiants formats en altres països), que ofereix una formació sòlida pel que fa als continguts i actualitzada pel que fa a la metodologia de recerca i les eines i recursos tecnològics, per tal que els doctors que en surtin puguin desenvolupar la seva tasca adequadament en entorns de treball nous, diferents i dinàmics.

Màsters de la UPF que precedeixen aquest doctorat

Objectius formatius

L'objectiu del programa és que els estudiants elaborin una tesi doctoral, de caràcter aplicat o teòrico-descriptiu, en el marc de les línies de recerca del programa i dels diversos grups de recerca reconeguts que impulsen aquestes línies de recerca. El programa acull projectes de recerca doctoral sobre aspectes diversos del llenguatge i de la traducció, i pot ser especialment interessant per a aquells estudiants que vulguin desenvolupar projectes de recerca doctoral de naturalesa interdisciplinària o amb un enfocament marcadament multilingüe (el domini operatiu de dues o més llengües -maternes o estrangeres- forma part dels requisits d'admissió). 

Continguts acadèmics

Elaboració i primera presentació del pla de recerca (5 crèdits ECTS) durant el període formatiu (TC: primer curs; TP: segon curs). Aquest període formatiu inclou, a més, 10 crèdits de docència reglada en l'àmbit d'especialització de l'estudiant (primer curs), i pot incloure formació addicional en metodologia i pràctica de la recerca, en funció de la maduresa i de la solidesa de la proposta de recerca doctoral presentada per l'estudiant per a l'admissió. El programa inclou també la participació en activitats dels grups de recerca associats al programa, en jornades de doctorands i en altres congressos. Es recomana la participació en activitats de mobilitat.

Línies de recerca del doctorat

 • Adquisició del llenguatge
 • Anàlisi del discurs
 • Aprenentatge de llengües
 • Estudis de traducció
 • Lexicologia i lexicografia
 • Lingüística computacional i enginyeria del llenguatge
 • Lingüística formal i descriptiva i variació
 • Recepció i traducció literàries
 • Terminologia i gestió del coneixement
 • Traducció especialitzada

Competències que han de demostrar-se un cop finalitzat el programa

Les competències bàsiques que figuren a l'article 4 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener (BOE 35, 10/02/2011) i les competències específiques següents:

 • Reconèixer i utilitzar sistemàticament els conceptes disciplinaris necessaris per dur a terme un projecte de recerca doctoral substantiu i original en traducció i ciències del llenguatge.
 • Idear i planificar un projecte de recerca doctoral en traducció i ciències del llenguatge substantiu i original, amb una planificació temporal determinada.
 • Dominar mètodes i tècniques de recerca avançades en traducció i ciències del llenguatge.
 • Fomentar les col•laboracions i saber establir vincles de recerca profitosos amb altres doctorands i experts en traducció i ciències del llenguatge.

Sortides professionals

Recerca en traducció i ciències del llenguatge en institucions d'ensenyament superior i centres de recerca públics i privats; formació d'investigadors.