Grau en Biologia Humana - Horaris

Branca de coneixement Ciències de la salut
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris L'elevat volum d'ensenyaments pràctics previstos en el grau implica que la dedicació als estudis sigui de jornada completa. L'activitat docent es desenvoluparà tant al matí com a la tarda, i està previst que l'estudiant tingui una dedicació durant el període lectiu de 45 hores setmanals (incloent-hi l'activitat presencial, l'activitat no presencial i l'estudi personal)
Calendari De setembre a juny
Preu 2.512,72 €
Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)
Crèdits 240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 74; assignatures obligatòries: 130; assignatures optatives: 16; pla formatiu per a la inserció professional: 14; treball de fi de grau: 6
Nombre de places 60
Lloc de realització Campus del Mar
Organització Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol


Horaris

L'elevat volum d'ensenyament pràctic previst al grau implica que la dedicació als estudis per part de l'estudiant sigui a jornada completa. L'activitat docent es desenvoluparà tant al matí com a la tarda, i està previst que l'alumne tingui una dedicació durant el període lectiu de 45 hores setmanals (inclou activitat presencial, no presencial i estudi personal).

CURS 2014-15

PRIMER TRIMESTRE

Primer (doc.pdf última actualització 24/11/14)
Segon (doc.pdf última actualització 07/11/14)
Tercer (doc.pdf última actualització 10/11/14)
Quart (doc.pdf última actualització 30/10/14)

SEGON TRIMESTRE

Primer (doc. pdf última actualització 26/02/15)
Segon (doc.pdf última actualització 10/03/15)
Tercer (doc. pdf última actualització 23/02/15)
Quart (doc.pdf última actualització 27/01/15)

TERCER TRIMESTRE

Primer (doc.upf última actualització 26/03/2015)
Segon (doc.upf última actualització 11/03/2015)
Tercer (doc.upf última actualització 27/03/2015)
Quart (doc.upf i doc.upf última actualització 06/03/2015)