Difusió de la producció científica de la UPF i accés obert

logo

 

Promoure la visibilitat de la recerca i la publicació en accés obert és una línia estratégica recollida en el pla "UPF25anys", en els termes següents: "És essencial que la recerca de qualitat produïda a la UPF tingui la major projecció i visibilitat internacionals. (...) La UPF dissenyarà i implementarà una política que potenciï l'accés obert a la producció científica dels seus investigadors per tal d'aconseguir que els resultats de la recerca que es finança amb recursos públics siguin de domini públic (sense cap barrera tècnica ni econòmica)".

 

cifloff Per donar compliment a l'objectiu de fomentar l'accés obert, el Consell de Govern va aprovar, en data 6 d'abril del 2011, la política institucional de la UPF:

cifloff Amb la finalitat de donar visibilitat a la recerca produïda a la Universitat, la UPF disposa de dues eines:

cifloff Suport de la Biblioteca